Προγράμματα Σπουδών » Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διοίκηση Μονάδων Υγείας MSc

Ίδρυση


Το πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες.


Σκοπός - Περιγραφή


Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες και κέντρα υγείας, καθώς και να εργασθούν σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Συστήματος Yγείας του Δημόσιου και του Iδιωτικού χώρου. Ειδικότερα, στόχος επίσης του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η δημιουργία στελεχών στο χώρο της υγείας ικανών να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικο-πολιτιστικά αποδεκτές. Ταυτόχρονα ο στόχος του ΜΠΣ είναι να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευθούν σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές  τους δεξιότητες  και αφορούν στην διοίκηση, στην οικονομία και στην συμπεριφορά κατά την άσκηση του έργου τους.

Σκοπός του προγράμματος από το ακ. έτος 2016-17:
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικο-πολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο των επιστημών των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Oι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να,
1. Γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης της διοίκησης σε ένα χώρο που οι επαγγελματίες της υγείας παράγουν-προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την υγεία των ανθρώπων.
2. Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.
3. Διακρίνουν την αναγκαιότητα της δημόσιας παρέμβασης στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
4. Αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής πολιτικής.
5. Κατανοούν με επάρκεια την ιστορική εξέλιξη του ΕΣΥ, τα προβλήματα και τις προοπτικές του σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας.
6. Γνωρίζουν  ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και όχι μόνο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ή του τρόπου οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
7. Αντιλαμβάνονται ότι δημόσιοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με σκοπό την μεγιστοποίηση του υγειονομικού αποτελέσματος  της κοινωνίας.
8. Γνωρίζουν τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης και κατανομής των πόρων με σκοπό την ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σύστημα υγείας.
9. Γνωρίζουν τις μεθόδους αποτελεματικής χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και των προμηθευτών του.
10. Εφαρμόζουν τεχνικές χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων.
11. Κατανοούν τα διαφορετικά υποδείγματα συμπεριφοράς και χρήσης των υπηρεσιών υγείας ως επίσης και τα υποδείγματα της σχέσης γιατρού-ασθενούς που αναπτύσσονται μέσα στο σύστημα υγείας.
12. Εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα μελέτης και κατανόησης της συμπεριφοράς σε θέματα πρόληψης των ασθενειών
13. Σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στο χώρο της υγείας
14. Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων
15. Περιγράφουν τον τρόπο που το πολιτιστικό μόρφωμα (culture) επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας
16. Κατανοούν την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και τις απώλειες που τη συνοδεύουν.
17. Σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών.
18. Χειρίζονται με επάρκεια  ερευνητικά δεδομένα για τεκμηρίωση πολιτικών και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον ασθενή και την ασθένεια.


Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-
2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 31 Social and Behavioral Sciences
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0311 - Social and Behavioural Sciences/Econommics


Προϋποθέσεις Εισαγωγής


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Προσφερόμενες θέσεις: 430
Γίνονται δεκτοί:
α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των εξής Σχολών/Τμημάτων: Ιατρικής ή Νοσηλευτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Ψυχολογίας ή  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης ή Οικονομίας.  
β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφόσον έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες υγείας με αποκλειστικά ιατρικό σκοπό, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου.

Ογδόντα (80) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Ειδικά για τους υποψηφίους της κατηγορίας (γ) στη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες υγείας με αποκλειστικά ιατρικό σκοπό, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.  
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.


H διάρθρωση του προγράμματος ειδικά για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2010 και 2011


1o έτος σπουδών

ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις


2o έτος σπουδών

ΔΜΥ60 Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ61 Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

 

 


 

 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θ.Ε. καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος

 

 


Ειδικός Κανονισμός Σπουδών


Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Σπουδών (ΓΚΣ), τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών και το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΕΑΠ.

Οδηγός Σπουδών του ΠΣ ΔMY


Επικοινωνία


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: κ. Δημήτριος Νιάκας, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

τηλ: 2610 367441 - fax: 2610 361495 - e-mail: niakas@eap.gr


Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Γεώργιος Νικάκης

τηλ: 2610 367361 - fax: 2610 367110 - e-mail: dmy@eap.gr


Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις

 

Ακαδημαϊκού Υπευθύνου

 

Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών


<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας