ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ »

Διαδικασία Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης


Την 16η Δεκεμβρίου 2013 στο κτίριο του Ε.Α.Π. (Πάροδος Αριστοτέλους 18) στην Πάτρα θα διεξαχθεί η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Η διαδικασία, καθ? όλη τη διάρκεια της οποίας τηρούνται πρακτικά, συνίσταται από τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:

(α) Αρχικά η ειδική επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ και ένα του Πανεπιστημίου Πατρών, διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσει το αδιάβλητο της κλήρωσης. Φροντίζει ώστε να λειτουργούν απομονωμένοι από δίκτυα ή άλλες συνδέσεις και διαγράφει από αυτούς κάθε πρόγραμμα, εκτός του λειτουργικού συστήματος.

(β) Εισάγεται στον υπολογιστή κλήρωσης η βάση δεδομένων με τις αιτήσεις των υποψηφίων, δηλαδή τα δεδομένα που κατατέθηκαν μέσω Διαδικτύου από τους ίδιους τους υποψήφιους. Εισάγεται επίσης, ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής και του αλγορίθμου κλήρωσης. Ο πηγαίος κώδικας αφού ελεγχθεί, εκτυπώνεται, υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου και αμέσως μεταγλωττίζεται.

(γ) Ακολουθεί η εκτέλεση της εφαρμογής της κλήρωσης, ο αλγόριθμος παραγωγής τυχαίων αριθμών της οποίας, εκκινεί με βάση οκτώ αριθμούς που λαμβάνονται τυχαία από το ακροατήριο με τη βοήθεια οκτώ βιβλίων. Αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία διαρκεί μερικά λεπτά, αποθηκεύονται σε ένα CD-RΟΜ όλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Ακολούθως, εμφανίζεται με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα σε οθόνη, διπλάσιος αριθμός ονοματεπωνύμων από τις προσφερόμενες θέσεις σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών εκτυπώνονται και υπογράφονται οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων ακριβώς έτσι όπως προέκυψαν από την κλήρωση.

(δ) Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η αντιγραφή του αρχείου της ηλεκτρονικής κλήρωσης στον κεντρικό υπολογιστή του ΕΑΠ που είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο, ώστε κάθε υποψήφιος να μπορεί να πληροφορηθεί για τη σειρά κατάταξης που έχει πάρει από τη διαδικασία. Τέλος, αποστέλλεται e-mail σε όσους εκ των υποψηφίων έχουν δηλώσει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το οποίο μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τη σειρά κατάταξής τους μετά την ηλεκτρονική κλήρωση.<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας