elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Στόχοι του ΜΠΣ είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους ούτως ώστε να αναδεικνύονται σε εκπαιδευτές ή στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Με την ολοκλήρωση του ΜΠΣ, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:

  • Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
  • Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
  • Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων τους.
  • Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είτε επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων είτε επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος

1ο Έτος

2ο Έτος

Επίσης, οι φοιτητές επιλέγουν είτε να παρακολουθήσουν την ΘΕ ΕΚΕ54 («Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση») είτε να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ως εξής:

Ή

Oδηγίες δήλωσης ΘΕ

Στο πρώτο (1ο έτος), αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ50. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ επιλέγετε την ΕΚΕ50 και μία εκ των ΕΚΕ51 ή ΕΚΕ53, ενώ αν επιλέξετε τρεις ΘΕ επιλέγετε τις ΕΚΕ50, ΕΚΕ51 και ΕΚΕ53.

Στο 2ο έτος, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52.

Για να παρακολουθήσετε την ΕΚΕ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη ΘΕ ΕΚΕ50 και είτε να έχετε ολοκληρώσει την ΕΚΕ51 είτε να την παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ51.

Επίσης, στο 2ο έτος, πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52 και την ΕΚΕ54 ή την ΕΚΕ52 και τη ΜΔΕ.

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ52 είτε μετά την ολοκλήρωση της ΕΚΕ52.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ΘΕ που απαιτούνται από το ΠΜΣ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος είτε δύο τελευταίες ΘΕ είτε μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
e-mail: ekoutouzis@eap.gr

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Συντονιστής ΕΚΕ 50, ΕΚΕ 52
e-mail: gkoulaouzidis@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΕΚΕ50 ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΕ51 ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΕ52 ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΕ53 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΕ54 ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 650€ ανά Θ.Ε. και 650€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.250€.

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος  2024-2025

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 750€ ανά Θ.Ε. και 750€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.750€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Ε-mail: eke@eap.gr
Τηλέφωνο: 2610 367321

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο