elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» είναι η δημιουργία εξειδικευμένων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την χρηματοοικονομική τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)», οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
 2. Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 3. Υπολογίζουν την εύλογη αξία των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και να αξιολογούν την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου.
 4. Κατανοούν τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών.
 5. Κατανοούν τις λογιστικές καταστάσεις ως εργαλεία πληροφόρησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.
 6. Συνδέουν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης με τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όπως καταγράφονται στον ισολογισμό της.
 7. Καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και την πιστοληπτική ικανότητα που χαρακτηρίζει μια επιχείρηση, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.
 8. Αντιλαμβάνονται τη διαδικασία σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων και του τρόπου που εξάγεται η λογιστική πληροφόρηση.
 9. Κατανοούν τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών.
 10. Περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες μιας κεντρικής τράπεζας.
 11. Περιγράφουν τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες.
 12. Καθορίζουν τους πιο συνηθισμένους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα (κίνδυνος επιτοκίου, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος χώρας, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος εκτός ισολογισμού, λειτουργικός κίνδυνος).
 13. Προσδιορίζουν τις βασικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνου.
 14. Παρέχουν εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας και εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 15. Αναγνωρίζουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
 16. Αναπτύσσουν εναλλακτικές μορφές επενδυτικής δραστηριότητας με επέκταση της πελατειακής τους βάσης.
 17. Αναπτύσσουν νέες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Χαρακτηρισμός Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών

Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0412 – Finance, banking and insurance

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

1ο έτος σπουδών

ΤΡΑΧ50 Χρηματοδότηση Επενδύσεων

ΤΡΑΧ51 Λογιστική Πληροφόρηση

ΤΡΑΧ60 Τραπεζική

2ο έτος σπουδών

ΤΡΑΧ61 Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinΤech)

ΤΡΑΧΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Οδηγίες δήλωσης

Κατά το πρώτο έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε και τις τρεις ΘΕ ΤΡΑΧ50, ΤΡΑΧ51 και ΤΡΑΧ60. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΤΡΑΧ50 ή τις ΘΕ ΤΡΑΧ50 και ΤΡΑΧ51.

Στο δεύτερο έτος σπουδών, εάν επιλέξετε μία ΘΕ θα πρέπει να επιλέξετε την ΤΡΑΧ61 ενώ αν επιλέξετε δύο μπορείτε να δηλώσετε και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τραπεζική Διοίκηση

e-mail: vasiliou.dimitris@ac.eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΤΡΑΧ50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΡΑΧ51 ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΡΑΧ60 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΤΡΑΧ61 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 650€ ανά Θ.Ε. και 650€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.250€.

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 750€ ανά Θ.Ε. και 750€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.750€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367317

Ε-mail: trax@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο