elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Master in Business Administration (MBA)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Master in Business Administration (MBA)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικά και ικανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να είναι σε θέση   να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

 • την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών
 • αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων
 • μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους
 • την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά
 • τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης
 • τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα
 • τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών MBA οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσουν τη διεθνή οικονομία και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο πλαίσιο οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλύουν πώς λειτουργούν οι θεσμοί μέσα σε αυτό.
 • Να κατανοήσουν τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να αξιολογούν την παρούσα χρηματοοικονομική θέση μίας επιχείρησης.
 • Να κατανοήσουν τη διαχρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου.
 • Να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα αναφορικά με τις μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων και σύγχρονης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων.
 • Να χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους σε επιχειρηματικά προβλήματα και να αναλύουν αυτά με οικονομικά και επιχειρηματικά υποδείγματα.
 • Να χρησιμοποιούν τις αναλυτικές μεθόδους που απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Να κατανοήσουν τη φύση των πολύπλοκων οργανισμών και τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης.
 • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων στο πλαίσιο ενός οργανισμού και να κατανοήσουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα.
 • Να αναλύουν και να διαχειρίζονται τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ένας οργανισμός με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να αποδίδουν έμφαση στον στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών.
 • Να συνδυάζουν μεθοδολογίες και εργαλεία για τη μορφοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and Administration

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Λόγω της πολυσυλλεκτικότητας του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας, υπό την αποκλειστική ακαδημαϊκή ευθύνη του ΠΣ ΜΒΑ, ταχύρρυθμου προπαρασκευαστικού προγράμματος (foundation course), για απόκτηση (από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές) βασικών γνώσεων στις ποσοτικές μεθόδους και στα οικονομικά. Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα είναι ενισχυτικού/ υποστηρικτικού χαρακτήρα, θα υλοποιείται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση του θα είναι προαιρετική, ενώ η οικονομική συμμετοχή του επιβαρύνει τους φοιτητές.(*) Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα του προγράμματος αυτού θα έχουν στα μεν οικονομικά (σχετική ΘΕ ΜΒΑ50) διάρκεια 1-2 τετράωρων συναντήσεων και θα επικεντρώνουν στις βασικές έννοιες των οικονομικών, στα δε ποσοτικά (σχετική ΘΕ ΜΒΑ60) διάρκεια 2-3 τετράωρων συναντήσεων και θα επικεντρώνουν, εκτός των βασικών εννοιών, στη χρήση του spss.

(*) Για τους φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι ίση με το 25% της οικονομικής συμμετοχής μίας ΘΕ. Για τους φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι ίση με 300€ για κάθε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα.

.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 10 π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232), σε συνδυασμό με το Μέρος Γ΄ και δη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της υπ’ αριθ. 20/01.02.2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) “Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28  – 30 του ν. 4765/2021) (Β’ 3614)”» (Β’ 594) με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας −επιπέδου καλής γνώσης (Β2) της αγγλικής γλώσσας− που γίνονται αποδεκτά και ο φορέας έκδοσης αυτών.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται:

 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR: B2
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • B2- LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2– LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL
 • EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS-CaMLA
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL
 • PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”)
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards)
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τη Μεγάλη Βρετανία ονομάζεται Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual).

Γενικές επισημάνσεις:

 • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των ανωτέρω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικήςτα οποία γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται η μετάφραση και η επικύρωσή τους.

Το Π.Μ.Σ. «Master in Business Administration» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

 1ο Έτος

2ο Έτος

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μέχρι 3 ΘΕ ως εξής: την ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 1 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 2 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ’επιλογή μία εκ των ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 3 ΘΕ). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να δηλώνεται παράλληλα με τις ΘΕ ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61.

Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών MBA. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναβαθμολόγηση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

e-mail: mihiotis@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΜΒΑ50 ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΒΑ51 ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΒΑ60 ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΒΑ61 ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 650€ ανά Θ.Ε. και 650€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.250€.

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 750€ ανά Θ.Ε. και 750€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.750€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367341
Ε-mail: mba@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο