elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επιστημονική Επιθεώρηση
Επικοινωνία

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων θα να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν:

  • Τις ιστορικές απαρχές του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά και φιλοσοφικά περιβάλλοντα.
  • Τη διαμόρφωση των κυρίαρχων θρησκευτικών αντιλήψεων (δογμάτων) και τις διαφοροποιήσεις τους στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων.
  • Την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση των επί μέρους εθνικών Εκκλησιών, αλλά και την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων.
  • Την επιρροή του Χριστιανισμού στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών παραδόσεων.
  • Τις ιστορικές σχέσεις του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως την Εβραϊκή και το Ισλάμ, αλλά και τις σχέσεις των Ορθόδοξων εκκλησιών με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τις Προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες.
  • Τη διαλεκτική συνάντηση της Ορθόδοξης θεολογίας με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

  •  με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
  •  με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0221-Religion & Theology

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

1ο Έτος 

2ο Έτος

Y: Υποχρεωτική 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ 
Στο πρώτο (1ο) έτος, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΟΡΘ50, ενώ αν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60. Αν επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ θα δηλώσετε και την ΟΡΘ51 (είτε έχοντας ολοκληρώσει τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60 είτε παρακολουθώντας τις ΘΕ ταυτόχρονα).

Στο δεύτερο (2ο) έτος, για να επιλέξετε την ΟΡΘ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) από τις ΘΕ του πρώτου έτους.

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΟΡΘ61 είτε μετά την ολοκλήρωσή της.

Η παρουσίαση της ΜΔΕ θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος σπουδών μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μπολιάκη Ελένη, Αν. Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

e-mail: eboliaki@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΟΡΘ50 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΟΡΘ51 ΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΟΡΘ60 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΟΡΘ61 ΜΠΟΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος  2023-2024

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 650€ ανά Θ.Ε. και 650€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.250€.

Οικονομική Συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος  2024-2025

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 750€ ανά Θ.Ε. και 750€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για τους/τις φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ είναι: 3.750€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367317
Εmail: orth@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο