elen
elen

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)
Σκοπός - Περιγραφή
Χρήσιμες Πληροφορίες
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος

Η Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο το οποίο εστιάζει στις προεκτάσεις των θεωριών της ανάπτυξης και των ευρημάτων της σχετικής έρευνας στην ενίσχυση των θετικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα. Με βάση την υπάρχουσα γνώση και τις μεθόδους έρευνας της αναπτυξιακής επιστήμης επιδιώκει, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης αλλά και αξιολόγησης παρεμβάσεων σε ποικίλα πλαίσια (όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής πολιτικής) την υποστήριξη ατόμων που διαφοροποιούνται ως προς την κοινωνική-πολιτισμική τους προέλευση και τις συναισθηματικές ή και γνωστικές δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι τόσο η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, όσο και η ενδυνάμωση του ατόμου στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία δρα και αναπτύσσεται.

 

Σκοπός

Βασικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» είναι οι φοιτητές/ήτριες να οικοδομήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου ατόμου σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους. Μέσω συστηματικής εκπαίδευσης σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας, και πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/ριες θα αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία στην εφαρμογή των γνώσεων και των τεκμηριωμένων ερευνητικά πρακτικών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που το άτομο αντιμετωπίζει στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία η πολυδιάστατη ανάπτυξή του πραγματώνεται.

 

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

 • εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα
  • (α) ψυχολογικής ανάπτυξης των ατόμων προσχολικής, σχολικής, εφηβικής και νεανικής ηλικίας, όπως αυτή πραγματώνεται στα ποικίλα κοινωνικά πλαίσια
  • (β) μάθησης και των εφαρμογών της σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια
  • (γ) διαχείρισης και αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζει το αναπτυσσόμενο άτομο, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχολογικής ανάπτυξης και υγείας
 • δεξιότητες οι οποίες θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να εφαρμόσουν με κριτικό και αναστοχαστικό τρόπο τις αρχές και τις μεθόδους της αναπτυξιακής ψυχολογίας σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κ.ά.)
 • ενημερότητα σχετικά με τις κατάλληλες, για κάθε πλαίσιο, αρχές επιστημονικής δεοντολογίας, δυνατότητα να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων για παιδιά, εφήβους, νέους και οικογένειες
 • δυνατότητα να αξιοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις για την προώθηση της επιτυχίας των παιδιών και των νεαρών ατόμων, ιδίως εκείνων που διατρέχουν κάποιον κίνδυνο για την ομαλή πορεία της ανάπτυξης τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες/αντιξοότητες
 • γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διεξαγωγής έρευνας
 • συμμετοχή σε δράσεις οι οποίες οργανώνονται από δομές/υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας ή εκπαίδευσης που απευθύνονται ιδιαίτερα σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες
 • επάρκεια για συμμετοχή σε προγράμματα ή πλαίσια εργασίας που εστιάζουν στην ευημερία του αναπτυσσόμενου ατόμου, όπως αυτά της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας κ.ά..

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0313 Psychology

 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ, εκπόνησης των γραπτών εργασιών και εξετάσεων των Θεματικών ενοτήτων είναι η Ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα θα προσφέρεται, επίσης, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού υλικού Όπου κρίνεται απαραίτητο και για την πλήρη κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων των ΘΕ του προγράμματος, μέρος του διδακτικού υλικού θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

Συνάφεια ΠΜΣ ΕΑΨ με το αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 6173/Ζ1/19.01.2023 (ΦΕΚ 308/25.01.2023, τ.B’) «18η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» και δη την παρ. 1 του άρθρου 2, ως τροποποιήθηκε, διαπιστώνεται η συνάφεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας.

Tι πρέπει να γνωρίζετε

Οι ενδιαφερόμενες/νοι για φοίτηση στο ΠΜΣ ΕΑΨ του ΕΑΠ πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Βασικές γνώσεις ψυχολογίας και τεχνογραφίας για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι γνώσεις αυτές είναι χρήσιμες τόσο για τη συγγραφή των εργασιών στο πλαίσιο των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος όσο και για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, συστήνεται:

 • σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος, ανεξάρτητα από το τμήμα αποφοίτησής τους, η συστηματική και ενδελεχής μελέτη του υλικού. Για τους/ις απόφοιτους/τες τμημάτων Ψυχολογίας η μελέτη αυτή θα συνδράμει στην εμπέδωση εννοιών και αρχών της αναπτυξιακής ψυχολογίας και για τους/ις απόφοιτους/τες άλλων τμημάτων θα συνδράμει στην απόκτηση σφαιρικής γνώσης και κατανόησης του πεδίου της αναπτυξιακής ψυχολογίας.
 • η συστηματική ενασχόληση με τις εβδομαδιαίες μη βαθμολογούμενες δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του υλικού αλλά και ενισχύουν την ικανότητα αυτο-αξιολόγησής τους.
 • η υιοθέτηση του εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος μελέτης και η ενασχόληση με τις βαθμολογούμενες δραστηριότητες και την προετοιμασία συγγραφής της γραπτής εργασίας εξαμήνου.
 • η παρακολούθηση και, κυρίως, η συμμετοχή στο forum συζητήσεων της εκάστοτε θεματικής ενότητας προκειμένου να έχετε μία άμεση πληροφόρηση για τις ανακοινώσεις του/της Συντονιστή/ίστριας ή/και των Καθηγητών-Συμβούλων, καθώς και αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές/τριες στο τμήμα που θα συμμετέχετε.
 • η σοβαρή εκτίμηση του διαθέσιμου χρόνου για μελέτη και προετοιμασία των βαθμολογούμενων δραστηριοτήτων και της γραπτής εργασίας εξαμήνου. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεκτιμήσετε και τις λοιπές υποχρεώσεις σας πριν λάβετε την απόφαση να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση:

 1. η ανεύρεση φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί ευθύνη των φοιτητών/ριών.
 2. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αδειούχου ψυχολόγου στον συγκεκριμένο φορέα, καθώς το σύνολο των 300 ωρών πρακτικής άσκησης πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/ριών για τη μετέπειτα επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

(Α) Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/ριες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αναμένεται να μπορούν:

 • Να εκτιμήσουν κρίσιμους παράγοντες που συνδέονται (ή επιδρούν στην) με την ανάπτυξη του ατόμου σε σημαντικά για την (ή ευημερία του) ζωή του πλαίσια, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι δομές υγείας και πρόνοιας, το ψηφιακό περιβάλλον.
 • Να είναι σε θέση να συνδράμουν στην ευρύτερη διάχυση των πληροφοριών που προάγουν την υγιή ανάπτυξη του ατόμου.
 • Να αποτιμούν κριτικά τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες αρχές που διέπουν την Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τα συναφή επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας.
 • Να εφαρμόζουν κριτικά τις γνώσεις τους από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, προκειμένου να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις με στόχο τον περιορισμό των αναπτυξιακών αποκλίσεων σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με απώτερο στόχο την προαγωγή και διατήρηση της υγιούς ανάπτυξης.
 • Να κατανοούν, προτείνουν, σχεδιάζουν και να συμμετέχουν σε δράσεις σχετικά με την αξιολόγηση, διατήρηση, πρόληψη ή προαγωγή της ψυχικής υγείας, ενδυνάμωσης και ευεξίας του αναπτυσσόμενου ατόμου.
 • Να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών.
 • Να επιδεικνύουν επαγγελματική ευθύνη και συνέπεια, δεοντολογική συμπεριφορά και σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ικανότητες και ανάγκες των ατόμων ή των ομάδων.
 • Να αναζητούν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν κριτικά νέα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να στοιχειοθετούν και να υποστηρίζουν θεωρητικά και μεθοδολογικά προτεινόμενες δράσεις ή/και παρεμβάσεις.
 • Να παρακολουθούν συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις και να ενσωματώνουν κριτικά νέες προσεγγίσεις και μεθόδους στην πρακτική τους.
 • Να επιδεικνύουν διαπροσωπικές και συνεργατικές δεξιότητες. (Β) Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, το ΠΜΣ ΕΑΨ θα παρέχει στους/στις φοιτητές/ριες ευκαιρίες να αναπτύξουν και να κατακτήσουν (α) θεωρητικές γνώσεις, (β) γνώσεις σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα και (γ) πρακτικές δεξιότητες στους παρακάτω τομείς:

(B1) Γνώση και κατανόηση:

 • των βασικών αρχών και θεωριών της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 • των μεθόδων έρευνας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • της εφαρμογής των βασικών αρχών και θεωριών σε μια ποικιλία πλαισίων

(B2) Γνώσεις σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ριες:

 • Να αντιπαραθέτουν, να συνδυάζουν και να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες και δεδομένα από διάφορες πηγές έτσι, ώστε να διατυπώνουν πειστικά επιχειρήματα
 • Να εστιάζουν την προσοχή τους στη διάκριση μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης
 • Να αξιολογούν την καταλληλότητα θεωρητικών γνώσεων σε διάφορα πλαίσια εφαρμογής

(B3) Πρακτικές δεξιότητες, που παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ριες

 • Σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων παρεμβατικών δράσεων
 • Συγγραφής εκθέσεων / αναφορών
 • Διερεύνησης εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων
 • Συγγραφής βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά
 • Να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες
 • Να διαχειρίζονται επαρκώς τον χρόνο και να εργάζονται με προθεσμίες
 • Να μαθαίνουν αυτόνομα και με διερευνητική διάθεση
 • Να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις και ιδέες των άλλων
 • Να εντοπίζουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Να αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί/ές: 

(α) σε ποσοστό 70% (91 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Ψυχολογίας, πρώην τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας[1], καθώς και Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών²,

(β) σε ποσοστό 20% (26 θέσεις) απόφοιτοι τμημάτων: Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (πρώην Βρεφονηπιοκομίας),

(γ) σε ποσοστό 10% (13 θέσεις) απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, αποδεικνυόμενη υποχρεωτικά με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος ψυχολογίας, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο θα τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης*.

*Από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, η Θ.Ε. ΕΚΠ50 «Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

[1] Διευκρινίζεται πως πρόκειται για τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας αντιστοίχως του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

² Διευκρινίζεται πως πρόκειται για το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διάρθρωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) Θ.Ε., καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος.

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Όλες οι Θεματικές Ενότητες είναι υποχρεωτικές.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να επιλέγουν κατ’ ελάχιστον μία (1) ΘΕ το εξάμηνο και δύο (2) ΘΕ κατ’ ανώτατο όριο. Προτείνεται ωστόσο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να ακολουθεί την προτεινόμενη σειρά των θεματικών ενοτήτων.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και, κατόπιν, να δηλώνονται ΘΕ επόμενου εξαμήνου.

Προκειμένου να εγγραφούν στη ΘΕ ΕΑΨΠΑ (Πρακτική Άσκηση), οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθησή των έξι (6) ΘΕ του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση των 6 θεματικών ενοτήτων, καθώς και την Θεματική Ενότητα Πρακτική Άσκησης.

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πρόεδρος ΑΕΕ)

Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Σμαράγδα Καζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
email: kpetrogiannis@eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΕΑΨ50 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨ51 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨ52 ΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨ53 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨ60 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨ61 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΑΨΠΑ ΚΑΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στο εν λόγω Πρόγραμμα αντιστοιχεί συνολικά σε 3.600€. Πιο συγκεκριμένα, για την εκάστοτε Θεματική Ενότητα (ΘΕ) η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 500€ και για την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 600€.

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367314
Ε-mail: eaps@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο