Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή

προσέγγιση τους. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, καθώς και δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα-σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, το πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» δύναται να συνεισφέρει τα μέγιστα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα κάθε ατόμου. Το πρόγραμμα τίθεται στο επίκεντρο της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Σκοπός του προγράμματος είναι -με την ολοκλήρωση των σπουδών τους- οι απόφοιτοι του προγράμματος να έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους συνδέουν με την εκπαίδευση, τις ποικίλες εκδοχές του δημιουργικού λόγου και τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς.

Οι στόχοι του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

[i] Επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων, που προσανατολίζονται στον χώρο της Δημιουργικής Γραφής (όχι μόνο λογοτεχνικής, αλλά και ευρύτερα επαγγελματικής), καθώς και της Εκπαίδευσης, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση στους αποφοίτους του προγράμματος και διευκολύνοντας τους στη μελλοντική

αναζήτηση εργασίας.

[ii] Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής).

[iii] Ενισχύεται η διεπιστημονικότητα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο θεωρίας και επεξεργασίας της δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στον κλάδο επιλογής τους, αλλά και δεξιότητες που θα τους

καθιστούν ικανούς να ασχοληθούν με διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, αλλά και τη συστηματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Τέλος, θα είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια ή ακαδημαϊκές εργασίες, αλλά και να πειραματιστούν με την παραγωγή δικών τους λογοτεχνικών, θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικών σεναρίων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232 – Literature and Linguistics

Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

Master of Arts (MA)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη έξι (6).

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (όπως Φιλοσοφικών και Θεολογικών Σχολών, Επιστημών Αγωγής), πτυχιούχοι των Σχολών Καλών Τεχνών, του Κινηματογράφου, και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, αλλά και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών τμημάτων ή Σχολών της αλλοδαπής, καθώς, επίσης, πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός», «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» και «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Σε περιπτώσεις πτυχιούχων των οποίων τα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν εμφανείς ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την παρακολούθηση του προγράμματος ή έχουν πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία χωρίς πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) αποφαίνεται για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Π.Μ.Σ. αναλόγως την περίπτωση. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

       Ή

¹ Υ= Υποχρεωτική
² Ε= Επιλογής
³ ΥΕ= Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτική

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε και δεύτερη Θ.Ε. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Θ.Ε. ΔΓΡ 51 και ΔΓΡ 52.

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, μπορείτε να επιλέξετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων. Συνιστάται ιδιαιτέρως ο γόνιμος συνδυασμός θεωρητικών Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων με την εμπειρία «δημιουργικής γραφής» στα εργαστήρια της ΔΓΡ55. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Θ.Ε. ΔΓΡ50 θα πρέπει να την δηλώσετε υποχρεωτικά στο Β’ εξάμηνο.

Στο τρίτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να επιλέξετε όποια ΘΕ επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχόμενων Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων. Δεδομένου ότι οι  ΘΕ που προσφέρονται στο 3ο εξάμηνο είναι Θ.Ε. επιλογής μπορείτε να επιλέξετε 3 από τις 4. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη ΔΓΡ 50 θα πρέπει υποχρεωτικά να τη δηλώσετε στο 3ο εξάμηνο.

Στο τέταρτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να δηλώσετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από τα προηγούμενα εξάμηνα και τη Θ.Ε. ΔΓΡ 64 του 4ου εξαμήνου. Όμως, για να δηλώσετε τη ΔΓΡ 64 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 55.

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ή για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

Προσοχή: στο όριο επιλογής των τριών (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο που δηλώνονται, δεν προσμετρούνται οι Θ.Ε. στις οποίες οι φοιτητές επανεγγράφονται έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής για εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή εξέταση δέκα (10) Θ.Ε., την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. 

Μέθοδος διδασκαλίας:  εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή

Καθ.Τάκης Καγιαλής, ΕΑΠ  (Διευθυντής)
Καθ. Αναστασία Αλευριάδου, ΠΔΜ
Αναπλ. Καθ. Αντιγόνη Βλαβιανού, ΕΑΠ
Επίκ. Καθ. Τάσος Α. Καπλάνης, ΑΠΘ
Καθ. Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, ΠΔΜ
Επίκ. Καθ. Ζαχαρίας Παληός, ΕΑΠ
Επίκ. Καθ. Γεωργία Πατερίδου, ΕΑΠ
Αναπλ. Καθ. Σωτηρία Τριαντάρη-Μαρά, ΠΔΜ
Καθ. Ελένη Τσακιρίδου, ΠΔΜ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παναγιώτης Καγιαλής, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

e-mail: kagialis@eap.gr

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 300€/ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 600€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367316
Ε-mail: dgr@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση