Δημιουργική Γραφή – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) > Δημιουργική Γραφή – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΓΡ50: Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να εισαγάγει τις/ους φοιτήτριες/τές στις βασικές έννοιες της λογοτεχνίας και να τους μυήσει μέσα από μια στέρεη θεωρητική κατάρτιση στα βασικά ζητήματα της ερμηνευτικής κριτικής αλλά και της δημιουργικής παραγωγής λόγου. Οι φοιτήτριες/τές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικές τάσεις της θεωρίας και της κριτικής όπως εκφράστηκαν από γνωστούς διανοητές ή/και Σχολές. Στο πλαίσιο της γνωριμίας με τη θεωρία της δημιουργικής γραφής, θα μελετήσουν εκτενώς τα δομικά στοιχεία των λογοτεχνικών κειμένων και τις αφηγηματικές τεχνικές που τα διέπουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν βασικές τάσεις/Σχολές και πρόσωπα που σχετίζονται με τη θεωρίας της λογοτεχνίας και της κριτικής καθώς και της δημιουργικής γραφής.
 • Κατανοούν τα ιδεολογικά συμφραζόμενα που συνέβαλαν στην εμφάνισή τους και τις επιδιώξεις των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τη λειτουργία της λογοτεχνίας
 • Εφαρμόζουν διαφορετικές αναγνώσεις/ερμηνείες λογοτεχνικών κειμένων
 • Κατανοούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, χαρακτήρων πλοκής κ.ά.)
 • Παραγάγουν διαφορετικά είδη λόγου ποικίλων υφολογικών κατευθύνσεων
 • Έχουν επίγνωση του πεπερασμένου της λογοτεχνικής θεωρίας και να αναστοχάζονται για τη λειτουργία του κάθε κειμένου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικά ζητήματα της θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής: λογοτεχνία, ανάγνωση, ερμηνεία, κριτική αξιολόγηση των κειμένων.
 • Τάσεις της θεωρίας και κριτικής: Νέα Κριτική, Φορμαλισμός, Δομισμός και Μεταδομισμός, βιογραφισμός, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες της πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης, καρναβαλική θεωρία, φεμινιστική κριτική, μεταποικιακή κριτική, πολιτισμικές προσεγγίσεις, νέες τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας.

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

 

 

 

ΔΓΡ51: Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος – 20ος αιώνας)                                              

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές μια στέρεη γνώση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα, εστιάζοντας σταδιακά σε βασικούς σταθμούς της εξελικτικής της πορείας (καλλιτεχνικά ρεύμα και σχολές/συγγραφείς, πνευματικές τάσεις και ιδεολογικές προεκτάσεις) και εμβαθύνοντας στα λογοτεχνικά φαινόμενα και είδη μέσω της διερεύνησης των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Η περιοδική εστίαση σε έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας και η συγκριτική μελέτης τους εντάσσονται επίσης στους στόχους της εν λόγω ΘΕ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν τα εκάστοτε είδη του γραπτού (πεζού ή ποιητικού) λόγου που αναπτύχθηκαν από βασικά λογοτεχνικά ρεύματα στην Ευρώπη μεταξύ 18ου και 20ού αιώνα
 • Αναπτύσσουν με κριτική σκέψη τις αφηγηματικές τεχνικές και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδών του γραπτού λόγου
 • Μελετούν συγκριτικά τις κύριες εκφάνσεις των λογοτεχνικών ρευμάτων ανά χώρα, καθώς και των λογοτεχνικών ειδών ανά λογοτεχνικό ρεύμα
 • Αναλύουν με επάρκεια έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικοί σταθμοί της εξελικτικής πορείας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος-20ός αι.): Καλλιτεχνικά ρεύματα, πνευματικές τάσεις και συγγραφείς
 • Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, πολιτισμικών παραμέτρων
 • Εξοικείωση με νέες αφηγηματικές μορφές, νέα είδη του ποιητικού λόγου και της δραματουργίας
 • Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και έργα που εντάσσονται στον «κανόνα» της Ευρωπαϊκής Γραμματολογίας (18ος-20ός αιώνας)
 • Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων σε συγχρονικό ή διαχρονικό πλαίσιο, βάσει της θεματικής, της ειδολογικής δομής & των ιδεών που πραγματεύονται.

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ52:   Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος – 21ος αιώνας)                                               

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να προσεγγίσουν οι φοιτήτριες/τές τη νεότερη λογοτεχνική ιστορία μας, αποσαφηνίζοντας όρους, ρεύματα και ιδεολογικά συμφραζόμενα, και να εστιάσουν στη μελέτη των κειμένων σημαντικών λογοτεχνών του 19ου, 20ού και του τρέχοντος αιώνα. Επιπροσθέτως, έχοντας ήδη εντρυφήσει σε βασικά ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της δημιουργικής γραφής (στην ενότητα ΔΓΡ50), θα κατανοήσουν με μεγαλύτερη πληρότητα την εκάστοτε λειτουργία και τις παραμέτρους δημιουργίας της λογοτεχνικής παραγωγής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν καλύτερα τις διάφορες φάσεις της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας
 • Κατανοούν τα διαφορετικά είδη, ρεύματα και κινήματα και να συνδέουν τα εκάστοτε έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα ρεύματα και τις τάσεις της εποχής τους
 • Μελετούν και να ερμηνεύουν σε βάθος παλαιότερα και πιο πρόσφατα κείμενα λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά αναλυτικών κατηγοριών (θέματα, τεχνικές, ιδεολογικές επιλογές των συγγραφέων) και ιστορικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών παραμέτρων
 • Κατανοούν τις τεχνικές γραφής/παραγωγής λογοτεχνικού λόγου για τις οποίες θα μελετήσουν εκτενέστερα σε επόμενες θεματικές ενότητες
 • Εξασκούν τις κριτικές τους ικανότητες μέσα από ασκήσεις/δραστηριότητες εμβάθυνσης σε λογοτεχνικά ή/και κριτικά κείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Επισκόπηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-21ός αι.): καλλιτεχνικά ρεύματα, πνευματικές τάσεις, ιδεολογικά ζητήματα
 • Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, πολιτισμικών παραμέτρων σε συνάρτηση με τη λογοτεχνική παραγωγή (πεζού και ποιητικού λόγου)
 • Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και αντιπροσωπευτικά έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-21ός αιώνας)
 • Εμβάθυνση στην ανάλυση και ερμηνεία των λογοτεχνικών έργων

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ53:    Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος                                        

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές μία στέρεη γνώση στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του ποιητικού και πεζογραφικού λόγου. Θα αναπτυχθούν οι έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του τρόπου και του χρόνου που συγκροτούν ένα πεζογραφικό κείμενο ως βασικά δομικά του στοιχεία. Στόχος της συγκεκριμένης Ενότητας είναι, επίσης, να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκή γνώση της ποίησης ως προς την ιστορική της εξέλιξη και τα ποιητικά είδη, καθώς και ως προς τη στιχουργική της διάσταση από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα (παραδοσιακός-αυστηρά έμμετρος, ελευθερωμένος στίχος, ελεύθερος στίχος, ποίηση σε πεζό λόγο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του πεζού και του ποιητικού λόγου
 • Μελετούν και να εμβαθύνουν στα βασικά στοιχεία της γλώσσας και της θεματικής πεζών και ποιητικών κειμένων, σε συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους
 • Αξιολογούν τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας πεζών και ποιητικών κειμένων, σε συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους.
 • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και ποιητών
 • Ασκηθούν μέσα από τη λογική του Εργαστηρίου στην παραγωγή και σύνθεση δικών τους πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων (πεζού και ποιητικού λόγου)

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ο επιστημονικός κλάδος της αφηγηματολογίας: θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του αφηγηματικού λόγου
 • Οι έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του τρόπου και του χρόνου
 • Ποίηση: ιστορική εξέλιξη, είδη, στιχουργική (παραδοσιακός και ελεύθερος στίχος). Σύνθεση ενός ποιητικού κειμένου, παραγωγή και σύνθεση λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων

 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ54:  Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές                                       

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η παροχή τα απαραίτητων γνώσεων για την ορθή και αποτελεσματική επιμέλεια ενός κειμένου, ακόμη και ενός βιβλίου λογοτεχνικού ή επιστημονικού. Η εν λόγω ΘΕ προϋποθέτει επαρκή γλωσσική κατάρτιση εκ μέρους των φοιτητριών/τών, με σκοπό τη μελλοντική τους δυνατότητα γλωσσικής επιμέλειας ενός κειμένου, αλλά στοχεύει και στην πρακτική εξάσκησή τους σε επίπεδο τυπογραφικών διορθώσεων και εκδοτικής επεξεργασίας, είτε αφορά στην επιμέλεια ενός απλού κειμένου word είτε στη γλωσσική και αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης. Η ΘΕ στοχεύει, επίσης, στην εξάσκηση των φοιτητών ως προς την ορθή σύνταξη & στίξη του γραπτού λόγου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Επιμεληθούν με επάρκεια ένα μικρό ή εκτενές κείμενο ή/και ένα βιβλίο
 • Αναλάβουν τις τυπογραφικές διορθώσεις και την εκδοτική επεξεργασία ενός κειμένου
 • Είναι γνώστες της ορθής σύνταξης και στίξης ενός κειμένου
 • Επιμελούνται με επάρκεια ένα επιστημονικό σύγγραμμα, με παραπομπές, βιβλιογραφία, σημειώσεις και ευρετήρια

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εξοικείωση με τη γλωσσική επιμέλεια ενός κειμένου
 • Εξάσκηση ως προς την ορθή σύνταξη και στίξη του γραπτού λόγου
 • Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο τυπογραφικών διορθώσεων
 • Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο εκδοτικής επεξεργασίας
 • Αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ55:   Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I                                      

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τη ΘΕ ΔΓΡ53 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων συγγραφέων και ποιητών όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σεμιναρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ιστορία και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τη λογική των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής
 • Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη σύνθεση ενός λογοτεχνικού έργου (πεζού ή ποιητικού) και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού της γλώσσας
 • Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για την παραγωγή πρωτογενούς λογοτεχνικού έργου
 • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και ποιητών αλλά και συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και αναγνωστική – ερμηνευτική κοινότητα
 • Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και καθημερινής ενασχόλησης με τη λογοτεχνική γραφή
 • Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν (συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής.
 • Αντιδιαστείλουν και να αξιολογήσουν τη θετική ανατροπή που δυνητικά μπορεί να σημάνει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την εκπαιδευτική πράξη γενικότερα η εφαρμογή της λογικής των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, αλλά παράλληλα να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους ομοιογενοποίησης που ελλοχεύουν εάν επικρατήσει η κουλτούρα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, η οποία υποβαθμίζει εν γένει την αξία και την προσφορά των Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Δοκιμές και άσκηση των φοιτητών στη δημιουργία λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων.

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ60:    Θεατρική γραφή                                     

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και εμβάθυνση των φοιτητριών/τών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του θεατρικού λόγου, μέσω της προσέγγισης της ιστορικής του διάστασης, αλλά και της μελέτης των παραγόντων που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική πρόσληψη ενός θεατρικού έργου. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης Θ.Ε. βρίσκεται η θεατρική γραφή ως όχημα διαφορετικών χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού φάσματος γλωσσικών τρόπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν βασικούς σταθμούς στη Ιστορία του δυτικού θεάτρου: κινήματα, τεχνικές και πρακτικές
 • Γνωρίζουν τα είδη του θεατρικού λόγου σε σύνδεση με τις εποχές και τα ρεύματα όπου ανήκουν
 • Αναλύουν ένα θεατρικό κείμενο σε σχέση με τη θεατρική παράσταση: ρόλος του χωρο-χρόνου στο θέατρο και των σκηνικών οδηγιών
 • Επιχειρήσουν τη συγγραφή ενός δικού τους θεατρικού έργου

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικοί σταθμοί στην ιστορία του δυτικού θεάτρου. Το θέατρο ως κείμενο, παράσταση και θεσμός. Κινήματα, είδη και δραματικές τεχνικές και σκηνικές πρακτικές
 • Το θεατρικό κείμενο και οι συντελεστές του. Γράφοντας για τη σκηνή: από την ανάλυση του δραματικού κειμένου στη σύνθεση του θεατρικού κειμένου
 • Συγγραφείς και είδη (εμβάθυνση σε συγκεκριμένους συγγραφείς και κείμενα). Ζητήματα πρόσληψης. Θέατρο και θεωρία της λογοτεχνίας.

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ61:    Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή                                         

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και εμβάθυνση των φοιτητριών/τών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου, μέσω της προσέγγισης της ιστορικής τους διάστασης, αλλά και της μελέτης των παραγόντων που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική πρόσληψη ενός κινηματογραφικού έργου ή τηλεοπτικού προϊόντος (έργο, σειρά, διαφήμιση κ.λπ.) Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ΘΕ βρίσκεται το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο ως όχημα διαφορετικών χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού φάσματος γλωσσικών τρόπων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία της κινηματογραφικής αφήγησης: Τεχνικές αφήγησης / Δηλούμενο πρόσωπο του αφηγητή / Χαρακτήρες και δομή / Κομβικά σημεία πλοκής / Ταύτιση με ήρωες / Γραμμική ή μη ανάπτυξη / Ελλειπτική αφήγηση / Σημασία του τέλους
 • Έχουν εξοικειωθεί με εικαστικά εργαλεία και τεχνικές: Κινηματογραφικό κάδρο / Γωνία λήψης / Βάθος πεδίου / Προοπτική / Φωτισμός / Χρώμα
 • Γνωρίζουν πώς δομείται ο κινηματογραφικός χρόνος: Ιστορία και πλοκή / Πλάνο και σκηνή / Ντεκουπάζ /Σύνθεση στον χρόνο/ Μονοπλάνο / Υποκειμενικό πλάνο
 • Αναλύουν τον ηχητικό σχεδιασμό: Κατεύθυνση της προσοχής / ενδο-αφηγηματικός ή εξω-αφηγηματικός ήχος / απόδοση ακουστικού χώρου, κ.λπ.
 • Κατέχουν τις ιδιαιτερότητες του μοντάζ: Μοντάζ συνέχειας ή ασυνέχειας / Συνέχεια του χωρο- χρόνου / Διαλεκτικό μοντάζ / Μοντάζ και ρυθμός
 • Γνωρίζουν τις δομικές αρχές του ντοκιμαντέρ: εξέλιξη του «κινηματογράφου-αλήθεια», κάμερα-καταλύτης / σύγχυση ορίων μεταξύ τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, κ.λπ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνα και ήχο
 • Χτίζοντας τον κινηματογραφικό χρόνο (ιστορία, πλοκή, χρονική κατασκευή, σύνθεση στο χρόνο)
 • Ηχητικός σχεδιασμός (εστίαση προσοχής, ενδο- και εξω-αφηγηματικός ήχος)
 • Τηλεοπτική γραφή (τηλεοπτικό σενάριο, «άμεσο σινεμά», ντοκιμαντέρ)

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ62:    Δημοσιογραφικός Λόγος (Μ.Μ.Ε., διαφήμιση)                                          

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η μελέτη του λόγου (discourse) του Τύπου και των ΜΜΕ μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων και εις βάθος γνώσεων σε ό,τι αφορά: α) την ιστορική διάσταση του φαινομένου, β) την παρουσίαση των σύγχρονων μορφών και ειδών δημοσιογραφικού λόγου και του ρόλου τους στην λειτουργία της πολιτικής και την διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και γ) τα χαρακτηριστικά και την πολιτική και κοινωνική λειτουργία του λόγου της διαφήμισης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Προσεγγίζουν με διεπιστημονικό τρόπο την ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου
 • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε ό,τι αφορά τα μεγάλα και πολύπλοκα ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.
 • Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους όρους διαμόρφωσης των σύγχρονων μορφών και ειδών του δημοσιογραφικού λόγου
 • Ερμηνεύουν τον ρόλο και την λειτουργία του Τύπου και των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην λειτουργία της πολιτικής κατανοώντας τους όρους που διαμορφώνουν την πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση τους.
 • Αποκτούν και καλλιεργούν περαιτέρω δεξιότητες σε επαγγελματικό επίπεδο εφόσον εργάζονται στον χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οι ελληνικές εφημερίδες το 19ο και τον 20ο αιώνα: από την «εφημεριδογραφία» στη δημοσιογραφία: δημοσιογραφικά είδη – δημοσιογραφικός λόγος
 • Εφημερίδες, λογιοσύνη και λογοτεχνία
 • Σύγχρονος δημοσιογραφικός λόγος, προφορικότητα και γραμματισμός
 • Είδη: ειδησεογραφικός, σχολιογραφικός λόγος, τίτλοι, συνεντεύξεις
 • Λόγος στα ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διαφημιστική κειμενογραφία

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ63:     Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση                                         

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στη ΘΕ αυτή αναλύονται τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (story crafting) και αναδεικνύεται η σημασία της παρουσίασης εναλλακτικών οπτικών εξέτασης ενός ζητήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται και γίνεται ενδελεχής μελέτη της διαδικασίας μετατροπής μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές ψηφιοποίησης υλικού, συγχρονισμού και σκηνοθετικής προσέγγισης, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και αναζήτησης/ διανομής/ αναδιανομής ενός ψηφιακού υλικού. Η δημιουργική γραφή είναι ένας σχετικά νέος τομέας στην ελληνική ακαδημαϊκή και γενικότερα λογοτεχνική πραγματικότητα, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδέεται με την Εκπαίδευση, καθώς αφενός συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων γραφής των μαθητών και, αφετέρου, στη διδακτική της σύνθεσης ενός γραπτού κειμένου είτε αυτό είναι λογοτεχνικό είτε όχι. Η σύνδεση αυτή απουσιάζει τόσο από τα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και από την Τριτοβάθμια, εν μέρει. Η Θ.Ε. αυτή έρχεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν και αναγνωρίζουν τεχνικές, παραδείγματα και δομές ψηφιακής αφήγησης
 • αφηγούνται ιστορίες με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.
 • κατηγοριοποιούν, περιγράφουν, συζητούν και αναπαράγουν ψηφιακές αφηγήσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα
 • τροποποιούν υπαρκτά παραδείγματα ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • αναδεικνύουν απόψεις, ιδέες και λογικές μέσω της ψηφιακής αφήγησης
 • υλοποιούν και συμμετέχουν σε προγράμματα (project) ψηφιακής αφήγησης
 • παρέχουν συγκειμενικές πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση
 • αναλύουν και διαφοροποιούν τις εκφάνσεις και περιπτώσεις ψηφιακής αφήγησης
 • προσαρμόζουν και συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές και διαφορετικά εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία σχεδίων ψηφιακής αφήγησης
 • σχεδιάζουν, δημιουργούν και αναπτύσσουν αυτόνομα σχέδια ψηφιακής αφήγησης
 • διευκολύνουν και συνεργάζονται με τους μαθητές για τη σχεδίαση, δημιουργία και ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακής αφήγησης από τους τελευταίους
 • κρίνουν, αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπάθειες των μαθητών τους σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (storycrafting)
 • Μετατροπής μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΔΓΡ64:      Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ                                        

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές του θεατρικού λόγου και του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τις ΘΕ ΔΓΡ60 και ΔΓΡ61 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης – διαδικτύου όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη δομή της δραματουργίας και τη σύνθεση ενός θεατρικού έργου ή ενός κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου, αλλά και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού των διαφορετικών γλωσσικών τρόπων που χαρακτηρίζουν τα είδη αυτά
 • Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για τη σύνθεση θεατρικού κειμένου ή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου
 • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων αλλά και συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και αναγνωστική – κριτική κοινότητα
 • Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και συστηματικής ενασχόλησης με τον θεατρικό, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό λόγο
 • Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν (συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πρακτικές αρχές και συμβουλές για τη συγγραφή ενός θεατρικού κειμένου ή ενός κινηματογραφικού, τηλεοπτικού έργου.
 • Η δομή της δραματουργίας.
 • Θεατρικό κείμενο: το θέμα, η υπόθεση, ο διάλογος, η πλοκή, οι εικόνες, η γλώσσα ως μουσική, η δημιουργία ενός θεατρικού χαρακτήρα, τα μοτίβα και η ανάπτυξη της ιστορίας, τα σχήματα της σκηνής, ο φωτισμός.
 • Κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο: τα μέρη και οι κατηγορίες των σεναρίων, η κλιμάκωση, η συνοχή, το κίνητρο, οι συγκρούσεις, τέμπο ή ρυθμός, λόγος και διάλογοι, ηχητικός σχεδιασμός, το περιβάλλον, οι χαρακτήρες, το ύφος, τα κλισέ, το μοντάζ.
 • Το θεατρικό κείμενο.
 • Το κινηματογραφικό σενάριο.
 • Το τηλεοπτικό – διαδικτυακό σενάριο.

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής:

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί):

 • Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1)
 • Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2)
 • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3)

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες

 • Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει
 • να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ
 • να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5)
 • Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη ΘΕ.
 • Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΓΡ55.

 

ΔΓΡ ΔΕ:    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                           

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ ΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική αντί της Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ ΠΑ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών εξαμήνων.

 

ΔΓΡ ΠΑ: Πρακτική Άσκηση                                         

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ ΠΑ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική αντί της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΓΡ ΔΕ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών εξαμήνων.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση