elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος» είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει σκοπό α) να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική και σε βάθος θεωρητική γνώση για το αντικείμενό του, β) να παρέχει τα εφόδια για την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους συστηματικής μελέτης, εκπόνησης επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης των εγκληματολογικών και ποινικών όψεων της διαφθοράς, του σοβαρού οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως, των κοινωνικών συνθηκών που τα παράγουν, γ) να προσφέρει τα βασικά εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς μετά την αποφοίτησή τους, ως επαγγελματίες δ) να προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές όψεις και προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, την εφαρμογή του νόμου (έρευνα, έλεγχος, αξιοποίηση δεδομένων-πληροφορίας, όρια εφαρμογής του νόμου, ποινική αξιολόγηση περιστατικών, διακριτική ευχέρεια, δικαιώματα εμπλεκομένων κλπ) και τη λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών, ε) να αναδείξει πρότυπα επαγγελματισμού των λειτουργών του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, όπως και των στελεχών του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στ) να εφοδιάσει τους διδασκόμενους με επαρκείς γνώσεις για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής και να τους καλλιεργήσει τις αναγκαίες ικανότητες στον τομέα αυτόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιτελέσουν επιστημονικό ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να ανταποκριθούν ως στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των εν λόγω φαινομένων. Ειδικότερα, θα μπορούν να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό και εφαρμογή ελέγχων, έρευνας, αποκάλυψης και πρόληψης των φαινομένων αυτών όπως και να αντιμετωπίσουν υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος, και τέλος να σχεδιάσουν επιμέρους μέτρα και ολοκληρωμένα προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

 1. να έχουν επαρκή γνώση και να κατανοούν πλήρως τις επιστημολογικές οπτικές, τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και οριοθετήσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, ως κοινωνικών φαινομένων με ποινική απαξία·
 2. να διερευνούν, να αναλύουν, να σταθμίζουν και να αξιολογούν συστηματικά τα κοινωνικά αίτια, τους συστημικούς παράγοντες, το κοινωνικό – πολιτικό και το οικονομικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος·
 3. να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και άπτεται των φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ·
 4. να γνωρίζουν επαρκώς την ποινική και την ποινική δικονομική νομοθεσία που αφορά τις εν λόγω κατηγορίες εγκλημάτων και να κατανοούν τις δυνατότητες, τα όρια και τις συνέπειές της κατά την ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών·
 5. να κατανοούν τον υποπολιτισμό (subculture), το mοdusoperandi, την επιχειρησιακή και κοινωνική οργάνωση των εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους με τα φαινόμενα αυτά, ιδίως το νόημα που οι ίδιοι δίνουν στις πράξεις τους ·
 6. να αναγνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν τις ποικίλες μορφές εμφάνισής των προαναφερθέντων φαινομένων και το επίπεδο συμβιωτικής σχέσης τους με τη νόμιμη οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση και την πολιτική·
 7. να διεξάγουν επιστημονική έρευνα και να προβαίνουν σε ποσοτικές και ποιοτικές συσχετίσεις και συγκριτικές αναλύσεις δεδομένων για την διάρθρωση και εξέλιξη φαινομένων αυτών ·
 8. να αναλύουν συστηματικά, να επεξεργάζονται ποιοτικά και να συγκρίνουν συστηματικά, δεδομένα σχετικά με υποθέσεις·
 9. να εξοικειωθούν με τις πολυδιάστατες πτυχές της αντεγκληματικής πολιτικής και ιδίως, να μπορούν: ηα) να αναλύουν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν δικαιοπολιτικές διαφορές στις τάσεις, στα επιχειρησιακά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής και τους παράγοντες που επιδρούν στη θέσπιση επιμέρους μέτρων· ηβ) να γνωρίζουν επαρκώς τη λειτουργία της ποινικής τυποποίησης και τους παράγοντες που επιδρούν στην θεσμοθέτησή της ηγ) να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις διεθνείς διαστάσεις και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών·
 10. να κατανοούν την επαγγελματική τους αποστολή κατά περίπτωση και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σταθμίζουν συνεχώς τη σημασία που έχει ο ρόλος τους ως επαγγελματιών και να ασκούν με νόμιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο καθήκοντα τους και ειδικότερα, θα είναι θέση: θα) να προβαίνουν σε συστηματικές συγκριτικές αναλύσεις διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων/ υποθέσεων εγκλημάτων· θβ) ως αρμόδιοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες πρόληψης και αποτροπής της συγκάλυψης των φαινομένων που εξετάζει το ΠΜΣ και στο εργασιακό τους περιβάλλον, θγ) να συντελέσουν ή να διευθύνουν πρωτοβουλίες ή διαδικασίες αποκάλυψης περιστατικών προστασίας ευάλωτων ατόμων και θυμάτων και απονομής δικαιοσύνης· θδ) να κατανοούν, να εφαρμόζουν κανόνες και να διεξάγουν ελέγχους, έρευνες και ανάκριση και να οργανώνουν το ανακριτικό υλικό σύμφωνα τους νόμους, τα διεθνή πρότυπα και τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· θε) να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια με ορθολογικό ανθρωποκεντρικό και δικαιοκρατικό τρόπο· θ
 11. να αναπτύσσουν συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με συναδέλφους, συναρμόδιες αρχές, πολίτες, οργανισμούς κλπ ·
 12. να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν μέτρα, στρατηγικά προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής και επιμέρους πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αλλά και διαμορφώνουν σχέδια παρέμβασης ή διαχείρισης από τις αρχές επιμέρους υποθέσεων

Για την εκπλήρωση των στόχων του ΠΜΣ και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του διδακτικού έργου του μπορούν να συνάπτονται από τα αρμόδια όργανα του συνεργασίες με εθνικές και διεθνείς αρχές, φορείς, υπηρεσίες κλπ που επιτελούν έργο ανάλογο συναφές ή ταυτόσημο με τα αντικείμενα του ΠΜΣ ή που μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτό με σύγχρονα τεχνολογικά, οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ:  Master of Arts

Τίτλος ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα: Criminological and Penal Law perspectives on corruption, economic and organised crime

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης: η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

 • Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

 • Με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388- Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information/0388-Διεπιστημονικό πρόγραμμα στους τομείς: 0314 – Sociology and cultural studies & 0421–Law

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Διάρθρωση / Θ.Ε.
1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

Μέθοδος διδασκαλίας
εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

 1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε κάθε εξάμηνο. Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με διαδοχική σειρά και επομένως, ακολουθεί την αρίθμηση των ΘΕ του προγράμματος. Κατά συνέπεια, εάν στο Α΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέξουν μια ΘΕ, πρέπει να επιλέξουν την ΘΕ1 (ΠΕΔ50) «Έγκλημα Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή»-. Αν επιλέξουν δύο ΘΕ, πρέπει να επιλέξουν την Θ.Ε.1 (ΠΕΔ50) «Έγκλημα Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή» και την ΘΕ2 (ΠΕΔ 51) «Η Εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς» που προσφέρεται στο ίδιο εξάμηνο. Εάν επιθυμούν να επιλέξουν και τις τρείς ΘΕ, τότε σε συνέχεια των προηγουμένων θα επιλέξουν και την ΘΕ 3 (ΠΕΔ 52). Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. θα πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν, να δηλώνονται ΘΕ από τα επόμενα εξάμηνα. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιες ΘΕ από ένα εξάμηνο, τότε επιλέγουν όσες ΘΕ έχουν απομείνει από ίδιο εξάμηνο και μπορούν να επιλέξουν και τον αναγκαίο αριθμό των ΘΕ του επόμενου εξαμήνου, ώστε να συμπληρώσουν το σύνολο των 3 ΘΕ..
 2. Η φοίτηση στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών του ΜΠΣ προσδιορίζεται και από τα εξής προαπαιτούμενα:

α) Η παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου (ΠΕΔ 63) προϋποθέτει οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α και Β εξαμήνου και να έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 2 τουλάχιστον Θ.Ε. του Γ΄ εξαμήνου. Με άλλα λόγια απαιτείται, είτε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι Θ.Ε. του Προγράμματος, είτε να απομένουν μέχρι και δύο (2) Θ.Ε. του τρίτου (Γ’) εξαμήνου μόνο για εξετάσεις.

β) Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΠΕΔΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των εννέα (9) Θ.Ε.. Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων και της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική

e-mail: vidali.sofia@ac.eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΠΕΔ50 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ51 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ52 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ53 ΧΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ54 ΧΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ55 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ60 ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ61 ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ62 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΔ63 ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 600€ η Μ.Δ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι: 3.600€.

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 375€ ανά Θ.Ε. και 375€ η Μ.Δ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι: 4.125€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367317
Ε-mail: ped@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο