elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν σε βάθος βασικές αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics
 • ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους σκέψη σε θέματα εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής  
 • είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα με έναν συστημικό τρόπο σκέψης
 • κατανοούν σε βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις που πηγάζουν από το σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή
 • αποκτήσουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων
 • εξοικειωθούν με σύνθετα εργαλεία λήψης αποφάσεων
 • αναπτύξουν στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς

 Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Master of Science (M.Sc.)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and administration
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 10 π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232), σε συνδυασμό με το Μέρος Γ΄ και δη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της υπ’ αριθ. 20/01.02.2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) “Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28  – 30 του ν. 4765/2021) (Β’ 3614)”» (Β’ 594).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας −επιπέδου καλής γνώσης (Β2) της αγγλικής γλώσσας− που γίνονται αποδεκτά και ο φορέας έκδοσης αυτών.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται:

 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR: B2
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • B2- LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2– LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL
 • EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS-CaMLA
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL
 • PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”)
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards)
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τη Μεγάλη Βρετανία ονομάζεται Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual).

Γενικές επισημάνσεις:

 • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των ανωτέρω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικήςτα οποία γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται η μετάφραση και η επικύρωσή τους.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες (έξι υποχρεωτικές ενότητες και τρείς ενότητες επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) θεματικών ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

1ο  Εξάμηνο

2ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Α’: «Μεταφορές και Συστήματα Διανομής»
3ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Β’: «Συστήματα Ενέργειας»
3ο  Εξάμηνο

Κατεύθυνση Γ’: «Συστήματα Προμηθειών»
3ο  Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

Σημείωση:
Υ¹ = Υποχρεωτική
Ε² = Επιλογής

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τις δύο (2) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕΑ07) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των εννέα (9) Θ.Ε.. Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιωάννης Γιαννίκος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

e-mail: giannikos.ioannis@ac.eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΔΕΑ01 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ02 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ03 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ04 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ05 ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ06 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕA11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ12 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ22 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ31 ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ32 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ41 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ42 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΕΑ43 ΧΥΤΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 900€ η Μ.Δ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι: 3.600€.

Οικονομική συμμετοχή για εισαχθέντες/είσες φοιτητές/ήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα προκύπτει ως ακολούθως: 400€ ανά Θ.Ε. και 400€ η Μ.Δ.Ε..

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι: 4.000€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367302
Ε-mail: dea@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο