elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
Σκοπός - Περιγραφή / But
Μαθησιακά αποτελέσματα / Résultats d’apprentissage
Προϋποθέσεις Εισαγωγής / Conditions d'admission
Διάρθρωση / Structure
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή / Participation financière
Επικοινωνία / Contact

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

L’objectif principal du Master Mention FLE est de fournir des connaissances spécialisées dans le domaine de la «Didactique du Français Langue Etrangère», conformément aux exigences de la Science et aux enjeux actuels du marché de l’emploi en Grèce et à l’échelle internationale, en combinant des savoirs, des pratiques innovantes et des aptitudes numériques à un niveau de qualification très élevé. La langue d’enseignement du Programme d’Études est le français.

Master Didactique du FLE

To ψηφιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στοχεύει στη διάδοση και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και του ευρύτερου γραμματειακού γαλλόφωνου πολιτισμού. Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γαλλόφωνων φοιτητών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την καινοτόμο από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες – έναρξη κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο- με παρακολούθηση σε δια ζώσης ή τηλε-ΟΣΣ.

Κοινό: εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εργαζόμενοι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιμορφωτικούς κοινοτικούς φορείς.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αλλά και πολύπτυχων Ελληνόφωνων και Ξενόγλωσσων Τμημάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού, ικανών να ανταποκριθούν στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2024

Le nouveau Master numérique Didactique du Français Langue Étrangère vise à la diffusion et à l’enseignement du Français Langue Étrangère. Il fait ressortir les lignes de force actuelles de la culture et de civilisation françaises et francophones sous divers aspects. Il répond aux besoins actuels des étudiants francophones à un niveau d’échelle internationale grâce au parcours innovant – depuis sa création – de la formation ouverte et à distance de l’Université Ouverte Hellénique. Le matériel didactique est disponible sur plateforme numérique. Les cours sont dispensés en présentiel ou à distance par téléconférences – classe virtuée – en Modules semestrielles.

Public concerné : enseignants, chercheurs, personnel travaillant dans des sociétés multinationales, des organismes internationaux, des institutions communautaires éducatives, culturelles ou entre autres des dispositifs de formation éducative.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να αντιληφθούν τη συμβολή παλαιότερων και σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών στις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (επικοινωνιακή προσέγγιση, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, βιωματική, συνεργατική μάθηση, παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας, παιδαγωγική των πολυγραμματισμών).
 • να διερευνούν και να ερμηνεύουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.
 • να ενθαρρύνουν και να απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εφήβων μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, εικαστικής έκφρασης και δραματοποίησης, θεατρικού αυτοσχεδιασμού.
 • να καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία και να εστιάζουν σε δεξιότητες αναγνωστικής πρόσληψης και ανταπόκρισης των εκπαιδευομένων τους.
 • να αναπτύσσουν γλωσσικές, επικοινωνιακές, διαπολιτισμικές και πολυπολιτισμικές ικανότητες των μαθητευομένων τους με στόχο τη δημιουργική, διαπροσωπική και συνεργατική χρήση της γλώσσας, τη χρήση της γλώσσας με στόχο τη συναλλαγή, την αποτίμηση και την επίλυση προβλημάτων μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις.
 • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική του προφορικού λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψιν πολλαπλούς κώδικες και σημειωτικά συστήματα (χειρονομίες, φωνή, επιτονισμός).
 • να αναλύουν και να αναγνωρίζουν διαφορετικές παραμέτρους που διέπουν τη δομή και τη διαδικασία συγγραφής κειμένων μέσα από τις σύγχρονες τάσεις της κειμενογλωσσολογίας, της δομικής αφηγηματολογίας, της πραγματολογίας.
 • να εξοικειωθούν με τους ρητορικούς τρόπους χρήσης της Γαλλικής μέσα από ετερόκλητα είδη λόγου και κειμένων, που παράγονται από διαφορετικές ομάδες μητρικών ομιλητών για διαφορετικούς σκοπούς.
 • να συνθέτουν και να αξιολογούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατά την επιτέλεση τους την πρόσληψη και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, τη διάδραση και τη διαμεσολάβηση σε εκπαιδευτικό και ευρύτερο επιχειρησιακό ή επαγγελματικό πλαίσιο.
 • να εφαρμόζουν διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική εκπαίδευση και πολιτική στη μετανεωτερική εποχή, ενώ θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών τους μέσω του ευρωπαϊκού Portfolio γλωσσών.
 • να συνδυάσουν διεπιστημονικές γνώσεις μέσα από τη σύγχρονη πολιτισμική θεωρία και κριτική δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται στις μέρες μας οι διάφορες πολιτισμικές ταυτότητες με κοινωνικές, τοπικές ή εθνικές διαφορές.
 • να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών αναφορικά με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και να είναι σε θέση να χαράξουν γλωσσική και εκπαιδευτική πολιτική.
 • να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα κίνητρα των μαθητευομένων, υλοποιώντας μία δυναμική ενεργής μάθησης.
 • να εφαρμόζουν σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Γαλλικής για Ειδικούς Σκοπούς με στόχο την καλλιέργεια ενός κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια.
 • να εστιάζουν στο ρόλο και στις πολλαπλές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευτικού στελέχους, αλλά και του διαπολιτισμικού μεσολαβητή.
 • να καινοτομούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως προς τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
 • να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία ενός σχεδίου έρευνας, τη δημιουργία ενός πρότζεκτ, ενώ θα δοκιμαστούν στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική γραφή.

À la fin du Master, les étudiantes et les étudiants seront en mesure, entre autres de:

 • Apercevoir la contribution et l’évolution des théories pédagogiques quant à l’enseignement du Français Langue Étrangère
 • Explorer et appréhender les facteurs qui contribuent au développement social, affectif et cognitif de l’enfant
 • Encourager et donner libre cours à l’imagination et à la créativité des enfants et des adolescents grâce à des activités d’écriture créative, des activités d’expression artistique, de dramatisation et/ou d’improvisation théâtrale
 • Déceler les spécificités et la dynamique du discours oral spontané en tenant compte de la diversité des codes et des systèmes sémiotiques comme les gestes, la voix, l’intonation
 • Analyser et identifier les divers paramètres qui régissent la structure et l’organisation du discours écrit conformément aux nouvelles tendances de la linguistique textuelle, de la narratologie structurale, de la pragmatique
 • Produire et évaluer des activités de réception et de production orale et écrite en milieu éducatif, professionnel et/ou d’entreprise
 • Favoriser le goût de la lecture, mettre l’accent sur le développement des compétences de lecture interactive des apprenants
 • Mettre en œuvre une politique éducative interculturelle et pluriculturelle
 • Associer des savoirs transversaux grâce à la théorie et la critique culturelle contemporaine en accordant une importance majeure à la manière dont les identités culturelles multiples sont construites de nos jours, en fonction de différences nées des échanges d’autres groupes sociaux, nations ou peuples
 • Se familiariser avec les principes de base de planification et du développement des Curriculums scolaires pour l’enseignement du FLE
 • Être capable de mener une politique éducative et linguistique
 • Innover grâce à l’usage des outils numériques pour l’enseignement/apprentissage du FLE
 • Mettre l’accent sur le rôle polyvalent et les compétences de l’enseignant, du cadre éducatif et/ou du médiateur culturel
 • Se familiariser avec la méthodologie d’un projet de recherche, la création d’un projet professionnel en s’expérimentant à l’écriture académique ou bien professionnelle.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η γαλλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Απόδειξη καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 10 π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄ 232), σε συνδυασμό με το Μέρος Γ΄ και δη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ» της υπ’ αριθ. 20/01.02.2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) “Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28  – 30 του ν. 4765/2021) (Β’ 3614)”» (Β’ 594) με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας −επιπέδου καλής γνώσης (Β2) της γαλλικής γλώσσας− που γίνονται αποδεκτά και ο φορέας έκδοσης αυτών.

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται:

 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE – SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Université
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
 • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003

Για τα πιστοποιητικά παλαιότερων ετών τα οποία δεν αναγράφονται, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γαλλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

Γενικές επισημάνσεις:

 • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα∙ πλην των ανωτέρω πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της γαλλικής, τα οποία γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται η μετάφραση και η επικύρωσή τους.

Conditions d’admission

Le Master Didactique du Français Langue Étrangère accepte les titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur de disciplines connexes, titulaires d’une certification du niveau B2 en langue française. L’enseignement est offert en français.

La connaissance d’une langue étrangère supplémentaire à l’exception de la langue d’enseignement au sein du programme et de bonnes compétences en informatique et Internet seraient très utiles pour une participation réussie au Master.

À noter :

Par titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur, nous entendons les diplômés des universités grecques ou des écoles polytechniques (Polytehnia) ou de l’École supérieure des beaux-arts ou de l’École Supérieure d’Enseignement Pédagogique et Technologique ou des Instituts supérieurs d’enseignement technologique (ATEI) ou les titulaires d’un diplôme de premier cycle d’études d’établissements d’enseignement étrangers reconnus équivalent sur le plan académique à ceux délivrés par les établissements d’enseignement supérieur grecs, conformément aux dispositions de l’article 304 de la loi 4957/2022 (Journal officiel 141/21.07.2022, s. A’).

Remarque :

Pour l’évaluation de la candidature au Master, il sera examiné si l’établissement d’études du candidat/de la candidate est ou peut être inclus dans le Registre national des établissements d’enseignement supérieur reconnus de pays étrangers et si le diplôme du candidat/de la candidate est ou peut être inclus dans le Registre national de types de diplômes des établissements reconnus de pays étrangers.

Si le diplôme est inclus dans la liste de l’article 307 de la loi 4957/2022, l’Université Ouverte Hellénique doit demander un « Certificat de lieu d’études », qui est délivré et envoyé par l’université étrangère. Si le lieu d’études ou d’une partie des études est confirmé comme étant le territoire grec, le diplôme n’est pas reconnu, sauf si la partie des études qui a eu lieu sur le territoire grec a eu lieu dans un établissement d’enseignement supérieur public ou dans un établissement d’enseignement étranger reconnu au sens du paragraphe b) de l’article 299 de la loi 4957/2022.

Preuve de bonne connaissance de la langue française (Niveau B2)

La maîtrise de la langue française (bonne connaissance, niveau B2) est prouvée sur la base de l’article 10 du décret présidentiel 85/2022 « Définition de qualifications pour la nomination dans la fonction publique (Qualification-Spécialisation) » (Α΄ 232), en liaison avec la Partie C et principalement « CERTIFICATS DE CONNAISSANCE DE LANGUE » de la « Modification de la décision no 94/20.6.2022  du Conseil supérieur de sélection du personnel (ASEP) “Procédure de détermination des parties constantes du contenu des avis de sélection de personnel sur la base de critères prédéterminés et objectifs » (articles 28  – 30 de la loi 4765/2021) (Β’ 3614)” » (Β’ 594) (no 20/01.02.2023), par des certificats de connaissance de langue.

Certificats de connaissance de langue

Le tableau ci-dessous présente les certificats de connaissance de langue -niveau : bonne connaissance (B2) de la langue française- qui sont acceptés et l’organisme qui les délivre.

 

La maîtrise de la langue française (niveau B2) peut être prouvée comme suit :

 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ou DELF B2 ministère de l’Éducation nationale (France)-CIEP.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Université Paris-Sorbonne.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (délivré jusqu’en 1996) Institut français de Grèce.
 • Certificat de compétences linguistiques de l’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, Université de Liège – Niveau B2.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL de l’Université de Genève.
 • Certificat d’État de connaissance en langues (KPG) du niveau Β2 de la loi 2740/1999, tel que remplacé par le paragraphe 19, article 13, de la loi 3149/2003.

 

Pour les certificats des années précédentes, qui ne sont pas mentionnés ici, un document officiel de l’organisme responsable est requis (Institut français d’Athènes-Service des examens) pour certifier le niveau du certificat.

 

La connaissance de la langue française est également attestée par des certificats de niveau correspondant délivrés par d’autres organismes (universitaires ou non), quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’ils soient certifiés ou reconnus par l’autorité compétente du pays concerné pour l’organisation d’examens et délivrer des certificats de connaissance de la langue française au niveau correspondant. Ces certificats doivent être accompagnés d’une attestation de l’organisme qui les a délivrés, que tant l’organisme que les certificats spécifiques sont certifiés par l’autorité nationale compétente et que la certification concerne également l’évaluation des compétences de communication essentielles (production écrite, production orale, compréhension écrite et compréhension orale). S’il n’y a pas d’organisme de certification ou de reconnaissance dans le pays concerné, une attestation du Ministère compétent ou de l’ambassade du pays en Grèce est requise pour certifier que les certificats délivrés par les organismes ci-dessus soient acceptés par les services publics de ce pays comme preuve valable des connaissances de la langue en question au niveau correspondant selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Remarques générales :

 • Les certificats de connaissance d’une langue étrangère de niveau supérieur prouvent automatiquement la connaissance d’un niveau inférieur (requis).
 • La certification de compétences dans l’enseignement des langues étrangères ne prouve pas la connaissance en langue étrangère. Les candidats titulaires de la certification correspondante doivent prouver la connaissance de la langue étrangère par l’un des moyens de preuve définis inclus dans la présente Annexe.
 • Tous les certificats de connaissance d’une langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction officielle en langue grecque; à l’exception des certificats de connaissance de la langue française mentionnés ci-dessus, qui sont acceptés sans que leur traduction et validation soit nécessaire.

1ο Εξάμηνο

 2ο  Εξάμηνο

 3ο  Εξάμηνο

 4ο Εξάμηνο

1e semestre

2e Semestre

3e Semestre

4e Semestre

 • GAL M Elaboration de Mémoire de Recherche   (30 ECTS)

Crédits ECTS du Programme d’études: 120 (30 ECTS par semestre)

Durée minimale d’études: deux (2) années universitaires

 

Σημείωση

Υ¹ : Υποχρεωτική

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΓΑΛΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των έξι (6) Θ.Ε.. Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαρία Κατσαντώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου

e-mail: mkatsantoni@eap.gr

H Mαρία Kατσαντώνη έχει πτυχίο Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών της στον Τομέα της Διδακτικής γλωσσών και πολιτισμών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος Erasmus-Lingua. Είναι κάτοχος δύο (2) μεταπτυχιακών διπλωμάτων : DEA στις Επιστήμες του λόγου και στη Μετάφραση από το Παν. Sorbonne Nouvelle Paris 3 και DESS (Μaster II Pro) στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστημών και της Διοίκησης (Τμήμα Ιστορίας, Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας) με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και στον Πολιτιστικό Σχεδιασμό  από το Παν. Paris Ouest Nanterre La Défense. Το 2003 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στις Επιστήμες του λόγου από το Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle Paris 3. Μέρος της διδακτορικής της διατριβής εκπονήθηκε με υποτροφία του Γαλλικού κράτους (2001) στο Πανεπιστήμιο Brown του Rhode Island (ΗΠΑ) με επίκεντρο τις μεταμοντέρνες πρακτικές γραφής (πολυφωνία – διαλογικότητα – υβριδικές γραφές).
Έχει πολυετή, πολύπλευρη και διεθνή διδακτική εμπειρία (2003-2022) σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού : Πανεπιστήμιο Κύπρου (2003- 2004), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004-2011), Πανεπιστήμιο Paris Sorbonne-Paris IV (2009- 2014), Πανεπιστήμιο Paris-Ouest Nanterre La Défense (2015), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2022).
Στο πλαίσιο της Aνοικτής και εξ Aποστάσεως εκπαίδευσης συνεργάζεται σταθερά με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2004 έως σήμερα. Αρχικά ως μέλος ΣΕΠ (2004-2016) στο ΜΠΣ «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής γλώσσας» στη ΘΕ ΓΑΛ 50 «Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας» με ταυτόχρονη συμμετοχή στη ΘΕ «Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών». Από το 2016-2021 συνεργάστηκε παράλληλα με το Κοινό ΜΠΣ «Δημιουργική γραφή» (Joint Degree) του ΕΑΠ με το Παν. Δυτ. Μακεδονίας στις ΘΕ ΔΓΡ 50 και ΔΓΡ 53. Το εαρ. εξάμηνο του 2021 δίδαξε στη ΘΕ ΓΑΛ 21 «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας» του αναμορφωμένου ψηφιακού ΜΠΣ «Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας», ενώ από το ακαδ. έτος 2021-2022 διδάσκει στη ΘΕ ΓΑΛ 10  «Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου». Υπήρξε υπότροφος του ΕΑΠ μέσω της δράσης κινητικότητας διδασκόντων – ερευνητών Εrasmus+ για να διδάξει στο Μaster II Pro  Écrifore (Écriture – Formation – Remédiation) δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας και ειδικότερα επαγγελματικής γραφής στους τομείς Éducation – Médiation Culturelle – Ressources Humaines του Πανεπιστημίου Paris-Ouest Nanterre La Défense.
Υπήρξε έμμισθη επιστημονική συνεργάτιδα (2005-2007) στο Ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών έκδ. Χρηστικού λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας (2014) με συνεισφορά στη μετάφραση και σύνταξη απαιτητικών λημμάτων και νεολογισμών από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα. Συμμετείχε σε Ερευνητικό πρόγραμμα (2007-2009) του ΥΠΑΙ.Θ. ΕΠΕΑΕΚ (ΠΕ02 Σύστημα Αξιολόγησης & Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ ως προς την εκπόνηση πρότυπης μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώσης Ξένων Γλωσσών αναφορικά με τη Γαλλική Γλώσσα – ΚΠγ). Έλαβε ενεργά μέρος στο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΠΣ – ΕΠΕΑΕΚ 2007-2008) του Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με πρόταση για εισαγωγή του καινοτόμου τότε μαθήματος Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης στο Τμήμα (2008-2011). Διετέλεσε πρόσφατα (2022) διοργανωτική συντονίστρια για την Ελλάδα της εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δράσης RELANG «Relating foreign language curricula, tests and examinations to the CEFR and its Companion Volume» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECLM/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το ΕΑΠ.
Έχει διεθνή παρουσία με σημαντική συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, δημόσιες διαλέξεις και επιμορφώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολυσέλιδες αυτοδύναμες μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά της πεδία και ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου, στις σχέσεις δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης στη σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στην ανάλυση διαφόρων αφηγημάτων (λογοτεχνικών και μη) μέσα από διεπιστημονικές θεωρήσεις που συνάδουν κειμενογλωσσολογικών, ρητορικών, αφηγηματολογικών, πραγματολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Έχει επιμεληθεί και εκδόσει τον συλλογικό τόμο «Μονοπάτια Γραφής/Sentiers d’écriture», éds 2013, όπου προβάλλονται παιδαγωγικές τεχνικές παραγωγής γραπτού δημιουργικού λόγου. Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών, μέλος της επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων μελών ΔΕΠ της Σχολής της και μέλος της ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης) ως προς τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της ΣΑΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΓΑΛ10 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΓΑΛ11 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΓΑΛ20 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΓΑΛ21 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΓΑΛ30 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΓΑΛ31 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 450€ ανά Θ.Ε. και 900€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 550€ ανά Θ.Ε. και 550€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 3.850€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367318
Ε-mail: galx@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr

Pour plus d’informations sur le master, contactez :

Service de la Scolarité Administrative 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Téléphone: 2610367318
Courriel: galx@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο