Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Διάρθωση
Κριτήρια Εισδοχής
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Tο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών (ΣΠΣ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με τίτλο Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (ΠΚΔΜ) απευθύνεται σε ήδη εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και έχει ως σκοπό να διευρύνει και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επαγγελματιών από το χώρο της διερμηνείας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών δομών, της δικηγορίας ακόμα και της εθελοντικής δράσης, οι οποίοι εργάζονται ή προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση και διαβιούν στη χώρα μας.

Με την ολοκλήρωση του ΣΠΣ ΠΚΔΜ οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τον ρόλο και τα όρια παρέμβασης του διαπολιτισμικού μεσολαβητή, να γνωρίζουν σημεία κλειδιά της ισχύουσας μεταναστευτικής πολιτικής, απαραίτητα για πρακτική άσκηση των καθηκόντων τους στο πεδίο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, και να κατανοούν βασικά στοιχεία ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας, τα οποία επηρεάζουν τη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Επίσης, θα βελτιώσουν τις τεχνικές διερμηνείας και μεσολάβησης τους, θα είναι σε θέση να ασκούν το έργο του διαπολιτισμικού μεσολαβητή σύμφωνα με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς, και θα μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές αυτοβελτίωσης, διαχείρισης του άγχους και πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπλέον, θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο DigComp, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, που μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την εργασιακή κινητικότητα τους.

1η ενότητα: Διαπολιτισμική μεσολάβηση και δομές στη χώρα υποδοχής

Ο ρόλος, τα καθήκοντα και τα πεδία παρέμβασης του διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Δομή των δημόσιων υπηρεσιών και βασικές διοικητικές διαδικασίες στη χώρα υποδοχής. Νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Ιστορία της μετανάστευσης.

2η ενότητα: Ψηφιακές δεξιότητες

Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων. Η πλατφόρμα SONETOR. Κοινωνικό λογισμικό και νέες τεχνολογίες. Εφαρμογή ψηφιακών δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική μεσολάβηση.

3η ενότητα: Βασικές έννοιες Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Θεωρία της επικοινωνίας και πρακτική εφαρμογή. Εισαγωγή στις κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και τις ανθρωπολογικές έννοιες. Μηχανισμοί αποκλεισμού και διακρίσεων. Ειδικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων.

4η ενότητα: Διαμεσολάβηση και διερμηνεία

Τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. Βασικές αρχές διερμηνείας. Υπηρεσίες εξ αποστάσεως διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

5η ενότητα: Επαγγελματική δεοντολογία

Καλές πρακτικές και επαγγελματική δεοντολογία. Επαγγελματική ταυτότητα και εργαλεία. Αναγνώριση του ρόλου του ΔΜ σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τεχνικές αυτο-βελτίωσης.

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες ΜΚΟ, όπου δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εφαρμόσει στην πράξη όσα έμαθε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Ο κύκλος εκπαίδευσης του ΣΠΣ ΠΚΔΜ έχει διάρκεια 14 εβδομάδες. Σχεδιάζεται η προσφορά 2 κύκλων ανά έτος. Θα εφαρμοστεί η μικτή τεχνική εκπαίδευσης ενηλίκων του ΕΑΠ. Η εκπαίδευση είναι συνολικής διάρκειας 160 ωρών, οι οποίες περιλαμβάνουν 10 ώρες Δια ζώσης εκπαίδευση μέσω συναντήσεων, 40 ώρες Τηλεκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ψηφιακού υλικού και τηλε-συναντήσεων, 70 ώρες Αυτο-εκπαίδευση (μελέτη υλικού) και 40 ώρες Πρακτική άσκηση βραχείας διάρκειας σε ΜΚΟ ή ανάλογους φορείς.

Το ΣΠΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά περιλαμβάνει και μελέτη εκπαιδευτικού υλικού στην Αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΣΠΣ ΠΚΔΜ οδηγεί σε Βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης από το ΕΑΠ και σε Πιστοποιητικό απόκτησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων κατά DigComp.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 Εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές καθώς και επαγγελματίες από το χώρο της διερμηνείας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών δομών, της δικηγορίας, και της εθελοντικής δράσης, οι οποίοι εργάζονται ή προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση και διαβιούν στη χώρα μας.

Όσον αφορά τους εκπαιδευμένους  διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, από έρευνες και την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης διαπολιτισμικών μεσολαβητών από το ΕΑΠ και την ΟΕ έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους στους ακόλουθους τομείς:

 • Κατανόηση του ρόλου και των ορίων παρέμβασης του διαπολιτισμικού μεσολαβητή
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική
 • Κατανόηση βασικών στοιχείων ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική μεσολάβηση
 • Βελτίωση των τεχνικών διερμηνείας και μεσολάβησης
 • Δεοντολογία και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Τεχνικές αυτοβελτίωσης, διαχείρισης του άγχους και πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Αντίστοιχες ανάγκες έχουν και όσοι προσέρχονται στον χώρο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εξειδίκευσή τους.

 Προσφερόμενες θέσεις: 25 ανά κύκλο εκπαίδευσης

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής:

Τα κριτήρια επιλογής στο ΣΠΣ είναι:

Απολυτήριο Λυκείου ή (για αλλοδαπούς) επίπεδο γνώσης ελληνικών Β2 τουλάχιστον (κριτήριο αποκλεισμού)

Κατανόηση γραπτού λόγου στα αγγλικά επιπέδου Β2 τουλάχιστον (κριτήριο αποκλεισμού)

Βεβαιωμένη προηγούμενη κατάρτιση στη διαπολιτισμική μεσολάβηση (50%)

Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο 6 μηνών (30%)

Βασικές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (20%)

Εάν χρειαστεί, ορισμένοι από τους αιτούντες μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.

Διαδικασία Επιλογής

 1. Υποβολή αιτήσεων
 2. Συγκρότηση επιτροπής επιλογής
 3. Αξιολόγηση τυπικών κριτηρίων και βαθμολόγηση αιτήσεων
 4. Κατάταξη υποψηφίων σύμφωνα με την βαθμολόγηση στα τυπικά κριτήρια
 5. Διενέργεια Συνεντεύξεων, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις διαθέσιμες θέσεις. Στην συνέντευξη καλούνται υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερους από 60 βαθμούς στα τυπικά κριτήρια. Στην συνέντευξη διερευνάται το ενδιαφέρον συμμετοχής και η ύπαρξη σαφών στόχων ως προς την επαγγελματική αξιοποίηση της εκπαίδευσης
 6. Τελική επιλογή

Δημιουργείται πίνακας με  επιλεγμένους (50 ενδιαφερόμενοι)  και επιλαχόντες.

Απευθύνεται σε ευαίσθητες / ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους (μετανάστες, άνεργοι).

Κόστος συμμετοχής: 400 €.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eterezi@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση