Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Εκτύπωση

Με απόφαση της υπ' αρ. 231/25.10.2012 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., συγκροτήθηκε  Επιτροπή Δεοντολογίας, έργο της οποίας θα είναι η διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα μέρη του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, η παραπάνω Επιτροπή θα λειτουργήσει ως δομή και μηχανισμός επίλυσης αδυναμιών, προβλημάτων, κρίσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων, θεμάτων που αφορούν την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.
Στόχος της επιτροπής είναι η δημιουργία κλίματος συνεργατικότητας, πνεύματος αλληλεπίδρασης, συναδελφικότητας και πρόληψης θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας  μπορεί να  συμβάλλει θετικά στη λειτουργία του Ιδρύματος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή υποκαθιστά τα πειθαρχικά όργανα. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
1. Το μέλος της Δ.Ε., Ομότιμος Καθηγητής, κ. Θ. Παταργιάς, ως Πρόεδρος,
2. Το μέλος της Δ.Ε., Καθηγητής, κ. Π. Κορδοπάτης,  ως μέλος,
3. Η Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγήτρια κ. Β. Χατζηνικήτα, ως μέλος,
4. Η Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου, ως μέλος,
5. Η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π., κ. Α. Μαρούντα, ως μέλος.