Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών

Με απόφαση της υπ' αριθ. 235/26.02.2013 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  ο Κανονισμός Σπουδών του Ιδρύματος τροποποιείται στα κάτωθι:

Ι) Στην παράγραφο: "Α1 Κανόνες Φοίτησης - Εγγραφή και Παρακολούθηση Θ.Ε." του Κανονισμού Σπουδών:

α) Η παράγραφος «Οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε τρεις (3) Θ.Ε. στα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) και σε δύο (2) Θ.Ε. στα μεταπτυχιακά Π.Σ.. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004, στο μεταπτυχιακό Π.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας», οι οποίοι  έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' ανώτατο όριο σε τρεις Θ.Ε.», τροποποιείται ως ακολούθως:

«Στα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' έτος, κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε τρεις (3) Θ.Ε. Στα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' έτος, κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε δύο ή τρεις Θ.Ε. ανάλογα με τις  σχετικές αποφάσεις των Κοσμητειών των Σχολών που ισχύουν για κάθε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών».

β) Απαλείφεται  η φράση : «Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004, στο μεταπτυχιακό Π.Σ. «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας», οι οποίοι  έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' ανώτατο όριο σε τρεις Θ.Ε.»

ΙΙ) Στην παράγραφο:  "Α2.2 Εξετάσεις - Δικαίωμα συμμετοχής",  η φράση της πρώτης παραγράφου «Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία Θ.Ε., αλλά αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει τις εξετάσεις μετά από χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον ένα μήνα», τροποποιείται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία Θ.Ε., αλλά αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει τις εξετάσεις μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών».Main Menu