Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη δύο( 02) συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ274 «TeleICCE-Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Clust», 1η διαδικασία (1 θέση)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για σύναψη δύο (02) συμβάσεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ274 «TeleICCE-Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) TrainingforIncreasedClust», 1η διαδικασία (1 θέση).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

 

 

Main Menu