Ανακοίνωση για μη ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ222/ΔΕΑ/7η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 9ΩΣΧ46ΨΖΣΘ-0ΗΠ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»/7η διαδικασία (Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας) & δεδομένου ότι κηρύχθηκε άγονη η 1 ΘΕΣΗ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, ο ΕΛΚΕ δε δύναται να προβεί σε ανάθεση έργου.

 

 

 

Main Menu