Ανακοίνωση για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «ΣΘΕΤ 2019: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ», με κωδικό 80017 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΠΨΥ46ΨΖΣΘ-ΛΞΔ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «ΣΘΕΤ 2019: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ», με κωδικό 80017 (1 ΘΕΣΗ) & λόγω της  μη υποβολής ενστάσεων για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο επιλεγείς   θα κληθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες του ΕΑΠ.

Main Menu