Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80014(291)/XR Labs/1η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΜΨΠ46ΨΖΣΘ-ΑΞΡ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014(291) & τίτλο «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs»/1η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ) και της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίες, οι επιλεγέντες  -μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας- θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου.

Main Menu