Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410/1η/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410(290) και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Έγκριση Πρακτικού

Main Menu