Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70330(222)/ΑΔΕ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 94ΑΝ46ΨΖΣΘ-ΕΒΙ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70330(222) & τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]»/ΑΔΕ/2019 (1 ΘΕΣΗ) και της μη υποβολής ένστασης στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας στη 1 θέση, η επιλεγείσα για τη θέση θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ, προκειμένου για την υπογραφή σύμβασης & την ανάθεση του έργου, μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Main Menu