Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70392(teleICCE)/2019 (3 ΘΕΣEΙΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70392(teleICCE) και τίτλο «Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης»/2019 (3 ΘΕΣEΙΣ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Main Menu