Έγκριση Πρακτικού Επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001 (292)/1η διαδικασία /2019/θέση 1

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργουμε τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)», με κωδικό 80001 (292)/1η διαδικασία /2019/θέση 1

Πρακτικό

 

Main Menu