Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70400/MANTIS/3η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ψ37046ΨΖΣΘ-Ω7Σ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400 και τίτλο «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣH) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη εν λόγω θέση στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας.

 

Main Menu