Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410/DevOps/3η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΟΘΥ46ΨΖΣΘ-9ΦΠ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣH) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη εν λόγω θέση στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας.

 

Main Menu