Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80001/EUHerit/1η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 63Σ046ΨΖΣΘ-74Ζ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80001 και τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (EUHerit)»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣH) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη εν λόγω θέση στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου για την έναρξη της ανάθεσης έργου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών της Υπηρεσίας.

 

Main Menu