Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70408(288)/5η διαδικασία/2019 (1 θέση)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/5η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

 

Έγκριση πρακτικού 

 

Main Menu