Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70408/5η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣH)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΠΟ846ΨΖΣΘ-Υ94 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/5η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) και της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση, η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκριση της από την Επιτροπή Ερευνών.

 

 

Main Menu