ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 26 του Ν.4024/2011,
  2. την υπουργική απόφαση υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2540/07-1-2011),
  3. την εγκύκλιο υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  4. την εγκύκλιο υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  5. την εγκύκλιο υπ’ αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  6. το άρθρο 2 του ΠΔ 185/1988,
  7. την περ. 5) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016,
  8. την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών εκ μέρους του Ιδρύματος για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για θέματα έργων και μελετών του Ε.Α.Π., θητείας τριών ετών,
  9. την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών εκ μέρους των εργοληπτικών οργανώσεων για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για θέματα έργων και μελετών του Ε.Α.Π., θητείας τριών ετών,

γνωστοποιούμε ότι στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Περιβόλα Πατρών επί της Παρόδου Αριστοτέλους 18, στην αίθουσα ΠΓ01, θα διεξαχθούν την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 δύο δημόσιες κληρώσεις για την ανάδειξη, αντίστοιχα, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών:

α) που θα συμμετέχουν στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για θέματα έργων και μελετών του Ε.Α.Π. εκ μέρους του Ιδρύματος, θητείας τριών ετών – και ώρα 09:00 π.μ. και

β) που θα συμμετέχουν στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για θέματα έργων και μελετών του Ε.Α.Π. εκ μέρους των εργοληπτικών οργανώσεων, θητείας τριών ετών – και ώρα 09:10 π.μ.

 

Main Menu