Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80010/Υποέργο 1/2019 (2 ΑTOMA)

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΦΠΠ46ΨΖΣΘ-Τ35 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80010 και τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»/Yποέργο 1/2019 (2 ΑΤΟΜΑ) και της μη υποβολής ενστάσεων & για τις 2 θέσεις, οι επιλεγείσες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκριση της από την Επιτροπή Ερευνών.

 

Main Menu