Αναφορά της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στο Digital Neighbourhood Instrument της ΕΕ

 

Πρόσφατα αναρτήθηκε στη βιβλιοθήκη της Urban Agenda for the EU το εγχειρίδιο Digital Neighbourhood Instrument, το οποίο αποσκοπεί στο να παράσχει μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου ή ενός χώρου όπου άτομα χωρίς ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να προωθεί τη συμμετοχή του καθενός, σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Η εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών δεν πρέπει να οδηγεί στον αποκλεισμό άτομα ή τμήματα του πληθυσμού. Πρέπει να εξετάσει διαφορετικές δυνατότητες των ανθρώπων να αλληλεπιδρούν με ψηφιακά εργαλεία. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε όλα τα άτομα. Η πρόσβαση στις ΤΠΕ (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) και η ευρυζωνική σύνδεση από μόνες τους δεν επαρκούν για τη γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος. Πρόσθετη υποστήριξη με προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. Το εγχειρίδιο περιγράφει την εμπειρία των μελών του Digital Transition Partnership μέσω δύο μοντέλων για την παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Στο εγχειρίδιο αναφέρεται ως καλή πρακτική το σύστημα DCDE, το οποίο αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου DCDS Digital Competences Development System. Το DCDE παρέχει:

  • Ενσωματωμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης ψηφιακών ικανοτήτων (SAT)
  • Διαφορετικές διαδρομές εκμάθησης (LP) που βασίζονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων DigComp
  • Ερωτήσεις αξιολόγησης και online badges που οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν περνώντας την αξιολόγηση στο τέλος κάθε μαθήματος
  • Υπηρεσία φόρουμ για επικοινωνία με εκπαιδευτές και συμμαθητές

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο δωρεάν στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition/digital-neighbourhood-instrument

Περισσότερα για το έργο DCDS θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.dcds-project.eu/

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα έργα της ερευνητικής ομάδας DAISSy θα βρείτε στη διεύθυνση: http://daissy.eap.gr/

 

Main Menu