Διευκρίνιση για το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου»

 

Ενόψει την έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και προς διευκρίνιση της ανακοίνωσης που αφορά το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» (δείτε τη εδώ), θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών και μόνο για τα ακόλουθα:

  1. Αναφορικά με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, όπου και απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) τουλάχιστον επιπέδου Β2, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένη από δικηγόρο, επισημαίνεται ότι λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και εφόσον δεν είναι εφικτή η επικύρωση από δικηγόρο, τότε αντ’ αυτής μπορείτε να υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνετε ότι θα προσκομίσετε την εν λόγω επικύρωση έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 29 Μαΐου 2020.

  2. Είναι εφικτή η υποβολή αρχείων δικαιολογητικών που έχουν προκύψει από φωτογράφηση των απαιτούμενων εγγράφων, εφόσον τα αρχεία είναι σε μορφή pdf και σε απόλυτα ευκρινή μορφή.

Main Menu