Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80014/XRLabs/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω0Υ846ΨΖΣΘ-ΞΥΣ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014 και τίτλο «Εικονικά εργαστήρια με χρήση τεχνολογιών διαδραστικής αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα εικονικής, μικτής και επαυξημένης πραγματικότητας/Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs»/1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Ερευνών.

 

Main Menu