Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80003/#80004/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του υποέργου 80004 του Έργου με κωδικό 80003 και τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

Main Menu