Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70410/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Έγκριση Πρακτικού

Main Menu