Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70401/1η διαδικασία/2020/3 θέσεις

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΜΛ346ΨΖΣΘ-Ω2Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70401 και τίτλο «Englishasalinguafrancapracticesforinclusivemultilingualclasstooms (ENRICH)» /1η διαδικασία/2020/3 θέσεις/3 άτομα και της μη υποβολής ενστάσεων για τις εν λόγω θέσεις, οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.

 

 

Main Menu