Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80003/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΛΓΥ46ΨΖΣΘ-ΞΤΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 80004 του Έργου με κωδικό 80003 και τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλειγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.

 

 

Main Menu