Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80023/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΑΡ046ΨΖΣΘ-96Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80023 και τίτλο «Global Competence in Teacher Education (GCTE)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.

 

 

Main Menu