Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80029/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΑΠΜ46ΨΖΣΘ-ΚΦΔ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «MasterDegreeinIndustry 4.0» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.

 

 

Main Menu