Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80022/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES)/Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/2η διαδικασία/2020, 2 θέσεις

Έγκριση Πρακτικού

Main Menu