Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70048/4η διαδικασία/2020/1 θέση και 70048/5η διαδικασία/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» 4η διαδικασία/2020/1 θέση και 5η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu