Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70410/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό70410  «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», 2η διαδικασία/2020, 2 θέσεις

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu