Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80025/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «DigitalExcavationthroughLearningandTraininginArchaeology (DELTA)» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu