Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80029/3η διαδικασία/2020/4 θέσεις και 80029/2η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» 3η διαδικασία/2020/ 4 θέσεις και 2η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu