Έγκριση πρακτικού επιλογής στο Έργο 70410/3η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/3η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu