Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας για τους εισαχθέντες φοιτητές στα έξι Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Όσοι από τους ανήκοντες στα έξι Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 επιθυμούν να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής μερικής ή ολικής απαλλαγής από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2016-2017, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ 3 (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ) το οποίο θα συνοδεύεται από τα συναφή δικαιολογητικά που αναφέρονται στις οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών της σχετικής αίτησης. Κρίνεται απαραίτητη η  έγκαιρη ενημέρωση των υποψήφιων σχετικά με  τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Ε.Α.Π. ο οποίος έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr/ Eκπαίδευση/ Κανονισμοί/ Υποτροφιών, για να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Το ΕΝΤΥΠΟ 3 μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στο ΕΑΠ στη διεύθυνση: ΕΑΠ Γραφείο Υποτροφιών, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 - Πάτρα, με συστημένη επιστολή, από τις 28 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ο χαρακτηρισμός «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ», καθώς επίσης, ευδιάκριτα, και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 2.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο 3 πατήστε εδώ.

Main Menu