Ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ - Σεπτέμβριος 2018

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας και τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειαςοι φοιτητές που παρουσιάζουν τη Διπλωματική τους Εργασία την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 οφείλουν να την αναρτήσουν (το τελικό κείμενο με τις τελικές διορθώσεις) στο Αποθετήριο του Ιδρύματος (apothesis.eap.grεντός 15νθημέρου μετά από την επιτυχή παρουσίαση/εξέτασή της…

Main Menu