Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος

Εκτύπωση

Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 349η/06-09-2017 Συνεδρίασης της Δ.Ε., που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος