Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες α) καθαριότητας, β) μυοκτονίας/ απεντόμωσης και γ) υγιεινής

Main Menu