Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ‘Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’» ( αριθμ. Διακήρυξης: 24/2017)

Main Menu